Pozostań z nami

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa a komandytowo akcyjna. Podstawowe różnice

W dzisiejszym artykule omówimy podstawowe różnice pomiędzy spółką osobową jaką jest spółka komandytowa a spółka komandytowo-akcyjna, którą zaliczyć można zarówno do spółek osobowych jak i kapitałowych

Spółka komandytowa a komandytowo akcyjna

Spółka komandytowa a komandytowo akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna wprawdzie zalicza się do spółek osobowych, ale posiada też kilka cech spółek kapitałowych, którymi zgodnie z KSH, są tylko spółki z o.o. i akcyjne. Przyjrzyjmy się bliżej hybrydowej strukturze spółki komandytowo – akcyjnej, porównując ją przy tym z jej najbliższą kuzynką – spółką komandytową.

Działalność spółki komandytowo-akcyjnej regulowana jest w Dziale IV Kodeksu Spółek Handlowych. Jednakże już w Rozdziale I KSH możemy znaleźć informację, że do spraw nieregulowanych w Dziale IV stosuje się przepisy dla spółki jawnej (głównie chodzi o komplementariuszy) oraz dla spółki akcyjnej (głównie chodzi o kapitał zakładowy czy organy spółki).

Spójrzmy zatem, jak kształtują się podstawowe przepisy odnośnie do spółki komandytowo-akcyjnej w porównaniu ze spółką komandytową.

Wspólnicy i odpowiedzialność za zobowiązania

Spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną łączy występowanie dwóch rodzajów wspólników, jednak różnią się oni nieco nazewnictwem oraz odpowiedzialnością.

Spółka komandytowa musi składać się z komplementariusza (odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem) oraz komandytariusza (odpowiada jedynie do wartości sumy komandytowej).

Prawa i obowiązki komandytariusza w spółce komandytowej

Natomiast spółka komandytowo-akcyjna składa się z komplementariusza (tutaj także pełna odpowiedzialność za zobowiązania) i akcjonariusza, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec wierzycieli. Mamy więc sytuację podobną do spółki akcyjnej, gdzie akcjonariusze również ryzykują jedynie wkładem wniesionym do przedsiębiorstwa.

Tak jak w spółce komandytowej jedna osoba nie może pełnić funkcji komplementariusza i komandytariusza jednocześnie, tak w spółce komandytowo-akcyjnej nie ma takiego ograniczenia. Ta sama osoba może być zarówno komplementariuszem, jak i akcjonariuszem.

Kapitał zakładowy i założenie spółki

Kolejnym wyróżnikiem spółki komandytowo-akcyjnej na tle spółek osobowych jest występowanie minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 50 tys. zł.

Akcjonariusze za wkłady pieniężne lub niepieniężne obejmują akcje, którymi następnie mogą obracać. Jeśli będą to akcje na okaziciela, wówczas zachowują oni dodatkowo pełną anonimowość.

Aktem zawiązującym spółkę komandytową jest umowa, natomiast spółka komandytowo-akcyjna zawiązywana jest przez statut w formie aktu notarialnego, co stanowi kolejne podobieństwo ze spółką akcyjną.

Spółka akcyjna – rodzaje akcji i ich charakterystyka

Prowadzenie spraw spółki i kontrola

Za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie w obu rodzajach spółek odpowiedzialni są komplementariusze, a komandytariusze/akcjonariusze mogą jedynie występować w roli pełnomocników.

Różnica jednak tyczy się sprawowania kontroli nad spółką. W spółce komandytowo-akcyjnej można powołać radę nadzorczą, a jeśli liczba akcjonariuszy osiągnie 25 osób, wówczas rada nadzorcza staje się organem obowiązkowym.

Członkowie rady nadzorczej powoływani i odwoływani są przez walne zgromadzenie. Co ważne, do rady nadzorczej nie może należeć komplementariusz ani żaden z jego pracowników. Rada nadzorcza sprawuje kontrolę nad wszystkimi aspektami działalności spółki komandytowo-akcyjnej.

Podział zysków

Komplementariusze i akcjonariusze w zyskach spółki uczestniczą proporcjonalnie do wniesionych wkładów, chyba że inne ustalenia znajdują się w statucie. Takie ustalenia z pewnością będą miały miejsce, jeżeli komplementariusz nie wniesie żadnych wkładów na kapitał zakładowy.

Pewnym minusem spółki komandytowo-akcyjnej jest konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Taki wymóg nie występuje w przypadku pozostałych spółek osobowych.

Popularność spółki komandytowo akcyjnej

Jeszcze kilka lat temu spółka komandytowo-akcyjna cieszyła się wzrastającą popularnością. Przykładowo w 2013 roku przyrost liczby SKA w porównaniu z rokiem poprzednim przekroczył 100%. Jednakże od kiedy spółka komandytowo-akcyjna została objęta podatkiem od osób prawnych, trend ten się zatrzymał, a ostatnio występowały nawet niewielkie spadki.

Anna AN

Pasjonat prawa gospodarczego i cywilnego. Kilkukrotnie walczyła i wygrywała w sądach z największymi korporacjami w Polsce.

Spółka komandytowa

Prawa i obowiązki komandytariusza w spółce komandytowej

Coraz częściej w naszym kraju, przedsiębiorcy do prowadzenia biznesu wybierają spółkę komandytową. Jakie są i prawa i obowiązki komandytariusza w spółce komandytowej, pokrótce wyjaśniamy w poniżej.

prawa i obowiązki komandytariusza

Prawa i obowiązki komandytariusza

Spółka komandytowa wyróżnia się szczególną strukturą, w ramach której w gronie wspólników musi znaleźć się przynajmniej jeden komplementariusz (odpowiadający za zobowiązania całym swoim majątkiem) oraz przynajmniej jeden komandytariusz (odpowiadający tylko do wniesionej sumy komandytowej). Przyjrzyjmy się bliżej funkcji komandytariusza oraz jego prawom i obowiązkom.

Spółka komandytowa należy do spółek osobowych i jej działalność regulowana jest w dużym stopniu przez k.s.h. Sprawdźmy, w jaki sposób ujmowana jest postać komandytariusza i jaką rolę odgrywa on w spółce komandytowej.

Rola komandytariusza w spółce komandytowej

Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowiłaby inaczej. Kwestia ta leży w gestii komplementariuszy. Komandytariusz może jedynie reprezentować spółkę jako jej pełnomocnik.

Wyjątek stanowią tutaj sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki – w takich przypadkach konieczna jest zgoda także komandytariusza (aczkolwiek obowiązek ten można znieść w umowie).

Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania

Jednym z głównych aspektów, jaki trzeba rozpatrywać w kontekście funkcji komandytariusza, jest jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Najpierw jednak wspomnijmy o regulacjach dotyczących komplementariusza. Otóż, komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki swoim osobistym majątkiem bez ograniczeń i solidarnie, podobnie jak to ma chociażby miejsce w przypadku członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Natomiast komandytariusz odpowiada do ustalonej w umowie spółki tzw. sumy komandytowej. Wartość ta stanowi jego maksymalną odpowiedzialność finansową wobec wierzycieli. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że należy rozróżnić pojęcie sumy komandytowej od wkładu.

Według art. 112 kodeksu spółek handlowych, komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. Oznacza to, że jeśli wkład wniesiony przez komandytariusza jest równy lub większy od sumy komandytowej, to wówczas nie ponosi on już żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Jeśli wkład natomiast jest mniejszy od sumy komandytowej, to finansowa odpowiedzialność osobista komandytariusza stanowi różnicę między sumą komandytową a wniesionym wkładem.

Jeżeli suma komandytowa wynosi 15 tys. zł, a komandytariusz wniósł wkład w wysokości 10 tys. zł, to z jego majątku wierzyciele mogą maksymalnie egzekwować 5 tys. zł. 

W przypadku, kiedy wkład wnoszony przez komandytariusza ma postać niepieniężną, tu umowa spółki musi określać przedmiot takiego wkładu oraz jego wartość.

Jak założyć spółkę komandytową w trybie tradycyjnym

Dodatkowo, jeśli komplementariuszem jest dowolna spółka kapitałowa, a komandytariuszem wspólnik tejże spółki, to za wkład nie mogą być traktowane jego udziały/akcje w spółce kapitałowej.

Kiedy komandytariusz ponosi większą odpowiedzialność

Wyróżnić możemy kilka sytuacji, kiedy komandytariusz ponosi większą odpowiedzialność za zobowiązania z majątku osobistego. Ma to miejsce przede wszystkim w trzech sytuacjach

 • Kiedy w firmie spółki znajduje się jego nazwisko lub firma,
 • Kiedy dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie okazując swego pełnomocnictwa,
 • Kiedy przekroczy granice umocowania lub w ogóle go nie posiada.

Udział komandytariusza w zyskach

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to udział komandytariusza w wypracowanym zysku przez spółkę jest proporcjonalny do wniesionego przez niego wkładu. Z kolei w przypadku straty, komandytariusz uczestniczy w niej do umówionej wartości wkładu.

Co ciekawe, komandytariuszem może zostać nawet osoba niepełnoletnia, jednak wtedy w jej imieniu będzie działał przedstawiciel ustawowy.

Czytaj więcej

Spółka komandytowa

Likwidacja spółki komandytowej – jak zamknąć spółkę komandytową?

Jak przebiega proces likwidacji spółki komandytowej? Jakie są przyczyny rozwiązania spółki? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule.

likwidacja spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej – jakie przepisy stosować? Z uwagi na brak uregulowania zagadnienia zakończenia działalności spółki komandytowej w poświęconym jej dziale, do jej rozwiązania i likwidacji na podstawie art. 103 k.s.h.  stosujemy odpowiednio przepisy o spółce jawnej.

Przyczyny rozwiązania spółki komandytowej

Ustawodawca przewidział sześć przyczyn na podstawie których możliwa jest likwidacja spółki komandytowej. Są to:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki (np. upływ określonego terminu),
 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, zarówno tych, którzy prowadzą sprawy spółki jak i tych wyłączonych. Ponadto wspólnicy w umowie spółki mogą przewidzieć rozwiązanie spółki za zwykłą lub kwalifikowaną większością głosów,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • śmierć komplementariusza, jego likwidacja lub ogłoszenie jego upadłości,
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki (jego wydania może domagać się każdy wspólnik z ważnych powodów),
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela osobistego wspólnika.

Co ważne, zgodnie z art. 124 k.s.h. śmierć, likwidacja lub upadłość komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. W przypadku śmierci komandytariusza jego spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw.

Jeżeli wystąpi jedna z wyżej wskazanych przyczyn rozwiązania spółki, a wspólnicy nie określili innego sposobu zakończenia jej działalności, wówczas dochodzi do jej likwidacji.

Likwidacja spółki komandytowej prowadzona jest przez likwidatorów pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia “w likwidacji”. Likwidacja ma doprowadzić w głównej mierze do zakończenia bieżących interesów spółki i upłynnienia jej majątku. Otwarcie likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego – jest to prawo i obowiązek każdego likwidatora.

Prawa i obowiązki komandytariusza w spółce komandytowej

Likwidatorzy w spółce komandytowej

Zgodnie z k.s.h. status likwidatora można uzyskać w trzech sytuacjach.

• Na mocy prawa – wówczas likwidatorami są wspólnicy spółki.

• Na mocy uchwały wspólników – wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród swego grona, ale także osoby trzecie.

• Na mocy orzeczenia sądu – sąd rejestrowy z ważnych powodów, może ustanowić likwidatorami tylko niektórych wspólników albo osoby trzecie. Sąd dokonuje tego na wniosek wspólnika lub osoby mającej w tym interes prawny.

Czynności likwidacyjne w spółce komandytowej

Na likwidatorach ciąży ustawowy obowiązek podjęcia szeregu czynności likwidacyjnych. Powinni oni podjąć działania mające na celu:

 • Zakończenie bieżących interesów spółki. Chodzi tu przede wszystkim o  zakończenie wiążących spółkę umów długoterminowych, np. poprzez wypowiedzenie umowy najmu. Co do zasady niemożliwe jest rozwijanie bieżącej działalności spółki poprzez zawieranie nowych kontraktów gospodarczych, choć likwidatorzy mogą podejmować nowe interesy tylko wtedy gdy jest to niezbędne do dokończenia spraw w toku.
 • Ściągnięcie wierzytelności przysługujących spółce zarówno wobec osób trzecich, jak również wobec wspólników. Następuje to zarówno poprzez  wytoczenie powództw jak i przez zawarcie ugód sądowych i pozasądowych.
 • Wypełnienie wiążących spółkę zobowiązań. Następuje to w pierwszej kolejności ze środków stanowiących majątek spółki. Jeżeli zgromadzone środki nie wystarczą na spłatę wszystkich udziałów i długów, wówczas za pozostałe zobowiązania odpowiadają solidarnie wspólnicy.
 • Upłynnienie majątku spółki.
 • Podział majątku między wspólnikami. Pozostały majątek dzieli się między wspólników zgodnie z zapisami w umowie spółki, a w razie braku odpowiednich postanowień – spłaca się udziały, a ewentualną nadwyżkę dzieli między wspólników w stosunku odpowiadającym ich częściom w zysku.

Ponadto likwidatorzy mają obowiązek sporządzenia bilansu na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. Jeżeli likwidacja trwa dłużej niż rok, takie sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy.

Zakończenie likwidacji spółki komandytowej

Po wypełnieniu swych obowiązków, likwidatorzy zgłaszają zakończenie likwidacji i składają wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Z chwilą dokonania tego wpisu następuje rozwiązanie spółki komandytowej.

Czytaj więcej

Spółka komandytowa

Rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzenia likwidacji

Do rozwiązania spółki komandytowej dochodzi w chwili gdy zaistnieje jedna z przyczyn, określonych w art. 58 k.s.h. Wówczas co do zasady należy przeprowadzić likwidację spółki. Jednak czasem spółkę można rozwiązać bez tej procedury. Podpowiadamy w dzisiejszym artykule, kiedy może to nastąpić.

rozwiązanie spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej jest sformalizowaną procedurą, która ma na celu zakończenie bieżących interesów spółki, upłynnienie majątku oraz w razie możliwości podział pozostałego majątku pomiędzy wspólników. Nie jest to rozwiązanie szybkie, dlatego też warto wiedzieć, że do rozwiązania spółki może dojść także bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Kiedy likwidacja jest nieobowiązkowa?

  Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, jednomyślna uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki komandytowej pociąga za sobą konieczność  przeprowadzenia likwidacji spółki. Jednak art. 67 ust. 1 k.s.h. stwarza możliwość, by wspólnicy uzgodnili wówczas inny sposób zakończenia działalności spółki. W takiej sytuacji powinni oni zawrzeć jednomyślne porozumienie, w którym szczegółowo określą sposób zakończenia działalności spółki. Porozumienie takie może zostać zawarte w uchwale o rozwiązaniu spółki albo w odrębnym dokumencie. Dodatkowo w przypadku, gdy rozwiązanie spółki jest skutkiem wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości komplementariusza porozumienie w sprawie zakończenia działalności spółki wymaga zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka.

Darmowe ogłoszenia biznesowe – dodaj teraz

Co powinno zawierać porozumienie

Co ważne ustalenia komplementariuszy i komandytariuszy nie mogą ograniczyć się jedynie do rezygnacji z przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zawarte przez wspólników uzgodnienie nie może pogarszać sytuacji wierzycieli w porównaniu z warunkami, jakie miałyby miejsce, gdyby było przeprowadzane postępowanie likwidacyjne.

Wspólnicy muszą więc szczegółowo określić, w jaki sposób zamierzają zastąpić procedurę likwidacji. Jeżeli spółka jest dłużnikiem, w treści porozumienia należy ustalić w jaki sposób jej długi mają być zaspokojone. Ustalenia te mogą przewidywać chociażby obowiązek spłaty wierzycieli przez wspólników oraz podział pozostałego majątku spółki w naturze, bez możliwości jego upłynnienia, jak również sprzedaż całego przedsiębiorstwa osobie trzeciej lub jego przejęcie przez niektórych wspólników z obowiązkiem spłaty udziałów pozostałym wspólnikom.

Forma porozumienia

Porozumienie powinno zostać zawarte w formie pisemnej, jednak niekiedy dla jego skuteczności wymagane jest zachowanie szczególnej formy czynności mających zastąpić proces likwidacji spółki. Jeżeli wspólnicy podejmą decyzję np. o przeniesieniu własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego należących do spółki, wówczas ich porozumienie powinno mieć formę aktu notarialnego.

Wykreślenie spółki z rejestru

Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z innym sposobem zakończenia działalności spółki, wspólnicy muszą wyznaczyć osobę zobowiązaną do przechowania ksiąg i dokumentów spółki przez okres nie krótszy niż 5 lat. Ponadto mają oni obowiązek złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie spółki z KRS. Do rozwiązania spółki komandytowej dochodzi z chwilą wykreślenia jej z rejestru, a dokładnie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia dotyczącego wykreślenia spółki z KRS.

Czytaj więcej

POLECANE

Marketing i sprzedaż1 miesiąc temu

Dlaczego warto inwestować w organizacje wydarzeń?

Powiedzmy sobie wprost. Żadna inwestycja w social media, e-mail marketing czy nieustanne i przestarzałe zaśmiecanie potencjalnego konsumenta ulotkami nie jest...

wiadomosci7 miesięcy temu

Limity i ograniczenia na Instagramie – poradnik dla początkujących

Masz nowe konto na Intagramie, ale Twoje posty finalnie nie wyglądają tak jak miały? Być może winę ponoszą limity, do...

Kariera i rozwój8 miesięcy temu

Nauka potocznego słownictwa w języku obcym

Czy zdarza ci się myśleć, że znasz jakiś język obcy, a gdy rozmawiasz z rodzimym użytkownikiem danego kraju, okazuje się,...

Kariera i rozwój8 miesięcy temu

Zadania, które wykona za Ciebie wirtualna asystentka

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes, prędzej czy później nadejdzie moment, w którym ilość obowiązków i zadań do wykonania zacznie Cię...

Praca8 miesięcy temu

4 typy pracowników, na których trzeba uważać

Dobry pracownik jest dla przedsiębiorcy najcenniejszym elementem biznesu, dlatego znalezienie odpowiedniej osoby bywa czasochłonne i zdarza się, że na pozór...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Marketplace od Facebook konkurencją dla Allegro?

Marketplace to platforma sprzedażowa na Facebooku. Od dawna dostępna jest za granicą, ale w Polsce pojawiła się dopiero kilka dni...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Tom Hanks pokochał polskiego malucha

Od jakiegoś czasu media donosiły, że znany aktor, Tom Hanks, pochwalił się w sieci żartobliwym zdjęciem z Fiatem 126p. Tę...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Metoda na znikających followersów na Instagramie

Osoby, które nie znają instagramowej społeczności i zasad funkcjonowania w tym serwisie, mogą być zdziwione, że w ciągu jednej nocy...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Instagram – jak zdobyć followersów?

Instagram rośnie w siłę i zrzesza coraz więcej użytkowników. Poznaj sposób na to, by szybko i skutecznie zbudować bazę potencjalnych...

Zdrowie8 miesięcy temu

Firmowe mikołajki – jak nie popełnić gafy?

W wielu przedsiębiorstwach rokrocznie organizowane są firmowe mikołajki. Bardzo często tradycja wiąże się z losowaniem jednej osoby z firmy i...

Popularne