Pozostań z nami

Spółka komandytowa

Rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzenia likwidacji

Do rozwiązania spółki komandytowej dochodzi w chwili gdy zaistnieje jedna z przyczyn, określonych w art. 58 k.s.h. Wówczas co do zasady należy przeprowadzić likwidację spółki. Jednak czasem spółkę można rozwiązać bez tej procedury. Podpowiadamy w dzisiejszym artykule, kiedy może to nastąpić.

rozwiązanie spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej jest sformalizowaną procedurą, która ma na celu zakończenie bieżących interesów spółki, upłynnienie majątku oraz w razie możliwości podział pozostałego majątku pomiędzy wspólników. Nie jest to rozwiązanie szybkie, dlatego też warto wiedzieć, że do rozwiązania spółki może dojść także bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Kiedy likwidacja jest nieobowiązkowa?

  Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, jednomyślna uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki komandytowej pociąga za sobą konieczność  przeprowadzenia likwidacji spółki. Jednak art. 67 ust. 1 k.s.h. stwarza możliwość, by wspólnicy uzgodnili wówczas inny sposób zakończenia działalności spółki. W takiej sytuacji powinni oni zawrzeć jednomyślne porozumienie, w którym szczegółowo określą sposób zakończenia działalności spółki. Porozumienie takie może zostać zawarte w uchwale o rozwiązaniu spółki albo w odrębnym dokumencie. Dodatkowo w przypadku, gdy rozwiązanie spółki jest skutkiem wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości komplementariusza porozumienie w sprawie zakończenia działalności spółki wymaga zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka.

Darmowe ogłoszenia biznesowe – dodaj teraz

Co powinno zawierać porozumienie

Co ważne ustalenia komplementariuszy i komandytariuszy nie mogą ograniczyć się jedynie do rezygnacji z przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zawarte przez wspólników uzgodnienie nie może pogarszać sytuacji wierzycieli w porównaniu z warunkami, jakie miałyby miejsce, gdyby było przeprowadzane postępowanie likwidacyjne.

Wspólnicy muszą więc szczegółowo określić, w jaki sposób zamierzają zastąpić procedurę likwidacji. Jeżeli spółka jest dłużnikiem, w treści porozumienia należy ustalić w jaki sposób jej długi mają być zaspokojone. Ustalenia te mogą przewidywać chociażby obowiązek spłaty wierzycieli przez wspólników oraz podział pozostałego majątku spółki w naturze, bez możliwości jego upłynnienia, jak również sprzedaż całego przedsiębiorstwa osobie trzeciej lub jego przejęcie przez niektórych wspólników z obowiązkiem spłaty udziałów pozostałym wspólnikom.

Forma porozumienia

Porozumienie powinno zostać zawarte w formie pisemnej, jednak niekiedy dla jego skuteczności wymagane jest zachowanie szczególnej formy czynności mających zastąpić proces likwidacji spółki. Jeżeli wspólnicy podejmą decyzję np. o przeniesieniu własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego należących do spółki, wówczas ich porozumienie powinno mieć formę aktu notarialnego.

Wykreślenie spółki z rejestru

Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z innym sposobem zakończenia działalności spółki, wspólnicy muszą wyznaczyć osobę zobowiązaną do przechowania ksiąg i dokumentów spółki przez okres nie krótszy niż 5 lat. Ponadto mają oni obowiązek złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie spółki z KRS. Do rozwiązania spółki komandytowej dochodzi z chwilą wykreślenia jej z rejestru, a dokładnie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia dotyczącego wykreślenia spółki z KRS.

Anna AN

Pasjonat prawa gospodarczego i cywilnego. Kilkukrotnie walczyła i wygrywała w sądach z największymi korporacjami w Polsce.

Spółka komandytowa

Prawa i obowiązki komandytariusza w spółce komandytowej

Coraz częściej w naszym kraju, przedsiębiorcy do prowadzenia biznesu wybierają spółkę komandytową. Jakie są i prawa i obowiązki komandytariusza w spółce komandytowej, pokrótce wyjaśniamy w poniżej.

prawa i obowiązki komandytariusza

Prawa i obowiązki komandytariusza

Spółka komandytowa wyróżnia się szczególną strukturą, w ramach której w gronie wspólników musi znaleźć się przynajmniej jeden komplementariusz (odpowiadający za zobowiązania całym swoim majątkiem) oraz przynajmniej jeden komandytariusz (odpowiadający tylko do wniesionej sumy komandytowej). Przyjrzyjmy się bliżej funkcji komandytariusza oraz jego prawom i obowiązkom.

Spółka komandytowa należy do spółek osobowych i jej działalność regulowana jest w dużym stopniu przez k.s.h. Sprawdźmy, w jaki sposób ujmowana jest postać komandytariusza i jaką rolę odgrywa on w spółce komandytowej.

Rola komandytariusza w spółce komandytowej

Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowiłaby inaczej. Kwestia ta leży w gestii komplementariuszy. Komandytariusz może jedynie reprezentować spółkę jako jej pełnomocnik.

Wyjątek stanowią tutaj sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki – w takich przypadkach konieczna jest zgoda także komandytariusza (aczkolwiek obowiązek ten można znieść w umowie).

Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania

Jednym z głównych aspektów, jaki trzeba rozpatrywać w kontekście funkcji komandytariusza, jest jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Najpierw jednak wspomnijmy o regulacjach dotyczących komplementariusza. Otóż, komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki swoim osobistym majątkiem bez ograniczeń i solidarnie, podobnie jak to ma chociażby miejsce w przypadku członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Natomiast komandytariusz odpowiada do ustalonej w umowie spółki tzw. sumy komandytowej. Wartość ta stanowi jego maksymalną odpowiedzialność finansową wobec wierzycieli. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że należy rozróżnić pojęcie sumy komandytowej od wkładu.

Według art. 112 kodeksu spółek handlowych, komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. Oznacza to, że jeśli wkład wniesiony przez komandytariusza jest równy lub większy od sumy komandytowej, to wówczas nie ponosi on już żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Jeśli wkład natomiast jest mniejszy od sumy komandytowej, to finansowa odpowiedzialność osobista komandytariusza stanowi różnicę między sumą komandytową a wniesionym wkładem.

Jeżeli suma komandytowa wynosi 15 tys. zł, a komandytariusz wniósł wkład w wysokości 10 tys. zł, to z jego majątku wierzyciele mogą maksymalnie egzekwować 5 tys. zł. 

W przypadku, kiedy wkład wnoszony przez komandytariusza ma postać niepieniężną, tu umowa spółki musi określać przedmiot takiego wkładu oraz jego wartość.

Jak założyć spółkę komandytową w trybie tradycyjnym

Dodatkowo, jeśli komplementariuszem jest dowolna spółka kapitałowa, a komandytariuszem wspólnik tejże spółki, to za wkład nie mogą być traktowane jego udziały/akcje w spółce kapitałowej.

Kiedy komandytariusz ponosi większą odpowiedzialność

Wyróżnić możemy kilka sytuacji, kiedy komandytariusz ponosi większą odpowiedzialność za zobowiązania z majątku osobistego. Ma to miejsce przede wszystkim w trzech sytuacjach

 • Kiedy w firmie spółki znajduje się jego nazwisko lub firma,
 • Kiedy dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie okazując swego pełnomocnictwa,
 • Kiedy przekroczy granice umocowania lub w ogóle go nie posiada.

Udział komandytariusza w zyskach

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to udział komandytariusza w wypracowanym zysku przez spółkę jest proporcjonalny do wniesionego przez niego wkładu. Z kolei w przypadku straty, komandytariusz uczestniczy w niej do umówionej wartości wkładu.

Co ciekawe, komandytariuszem może zostać nawet osoba niepełnoletnia, jednak wtedy w jej imieniu będzie działał przedstawiciel ustawowy.

Czytaj więcej

Spółka komandytowa

Likwidacja spółki komandytowej – jak zamknąć spółkę komandytową?

Jak przebiega proces likwidacji spółki komandytowej? Jakie są przyczyny rozwiązania spółki? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule.

likwidacja spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej – jakie przepisy stosować? Z uwagi na brak uregulowania zagadnienia zakończenia działalności spółki komandytowej w poświęconym jej dziale, do jej rozwiązania i likwidacji na podstawie art. 103 k.s.h.  stosujemy odpowiednio przepisy o spółce jawnej.

Przyczyny rozwiązania spółki komandytowej

Ustawodawca przewidział sześć przyczyn na podstawie których możliwa jest likwidacja spółki komandytowej. Są to:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki (np. upływ określonego terminu),
 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, zarówno tych, którzy prowadzą sprawy spółki jak i tych wyłączonych. Ponadto wspólnicy w umowie spółki mogą przewidzieć rozwiązanie spółki za zwykłą lub kwalifikowaną większością głosów,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • śmierć komplementariusza, jego likwidacja lub ogłoszenie jego upadłości,
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki (jego wydania może domagać się każdy wspólnik z ważnych powodów),
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela osobistego wspólnika.

Co ważne, zgodnie z art. 124 k.s.h. śmierć, likwidacja lub upadłość komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. W przypadku śmierci komandytariusza jego spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw.

Jeżeli wystąpi jedna z wyżej wskazanych przyczyn rozwiązania spółki, a wspólnicy nie określili innego sposobu zakończenia jej działalności, wówczas dochodzi do jej likwidacji.

Likwidacja spółki komandytowej prowadzona jest przez likwidatorów pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia “w likwidacji”. Likwidacja ma doprowadzić w głównej mierze do zakończenia bieżących interesów spółki i upłynnienia jej majątku. Otwarcie likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego – jest to prawo i obowiązek każdego likwidatora.

Prawa i obowiązki komandytariusza w spółce komandytowej

Likwidatorzy w spółce komandytowej

Zgodnie z k.s.h. status likwidatora można uzyskać w trzech sytuacjach.

• Na mocy prawa – wówczas likwidatorami są wspólnicy spółki.

• Na mocy uchwały wspólników – wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród swego grona, ale także osoby trzecie.

• Na mocy orzeczenia sądu – sąd rejestrowy z ważnych powodów, może ustanowić likwidatorami tylko niektórych wspólników albo osoby trzecie. Sąd dokonuje tego na wniosek wspólnika lub osoby mającej w tym interes prawny.

Czynności likwidacyjne w spółce komandytowej

Na likwidatorach ciąży ustawowy obowiązek podjęcia szeregu czynności likwidacyjnych. Powinni oni podjąć działania mające na celu:

 • Zakończenie bieżących interesów spółki. Chodzi tu przede wszystkim o  zakończenie wiążących spółkę umów długoterminowych, np. poprzez wypowiedzenie umowy najmu. Co do zasady niemożliwe jest rozwijanie bieżącej działalności spółki poprzez zawieranie nowych kontraktów gospodarczych, choć likwidatorzy mogą podejmować nowe interesy tylko wtedy gdy jest to niezbędne do dokończenia spraw w toku.
 • Ściągnięcie wierzytelności przysługujących spółce zarówno wobec osób trzecich, jak również wobec wspólników. Następuje to zarówno poprzez  wytoczenie powództw jak i przez zawarcie ugód sądowych i pozasądowych.
 • Wypełnienie wiążących spółkę zobowiązań. Następuje to w pierwszej kolejności ze środków stanowiących majątek spółki. Jeżeli zgromadzone środki nie wystarczą na spłatę wszystkich udziałów i długów, wówczas za pozostałe zobowiązania odpowiadają solidarnie wspólnicy.
 • Upłynnienie majątku spółki.
 • Podział majątku między wspólnikami. Pozostały majątek dzieli się między wspólników zgodnie z zapisami w umowie spółki, a w razie braku odpowiednich postanowień – spłaca się udziały, a ewentualną nadwyżkę dzieli między wspólników w stosunku odpowiadającym ich częściom w zysku.

Ponadto likwidatorzy mają obowiązek sporządzenia bilansu na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. Jeżeli likwidacja trwa dłużej niż rok, takie sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy.

Zakończenie likwidacji spółki komandytowej

Po wypełnieniu swych obowiązków, likwidatorzy zgłaszają zakończenie likwidacji i składają wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Z chwilą dokonania tego wpisu następuje rozwiązanie spółki komandytowej.

Czytaj więcej

Spółka komandytowa

Rejestracja spółki komandytowej w trybie elektronicznym

Stosunkowo od niedawna możliwe jest założenie spółki komandytowej w sposób elektroniczny, w tak zwanym trybie S24. Rozwiązanie to jest sporym udogodnieniem dla wspólników, jednak niesie ze sobą pewne ograniczenia. Dziś opisujemy procedurę założenia spółki komandytowej przez internet.

rejestracja spółki komandytowej

Rejestracja spółki komandytowej w systemie S24

Możliwość rejestracji spółki komandytowej w systemie S24 istnieje od 15 stycznia 2015 roku. Dokonuje się tego za pomocą wzorca umowy udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie jest więc wymagane  zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego tak jak w przypadku tradycyjnej rejestracji spółki. Wspólnicy muszą jednak pamiętać, że decydując się na zawarcie umowy spółki w trybie S24 mają ograniczoną możliwość kształtowania postanowień tej umowy. Będą mogli wybrać jedynie określone warianty uregulowania, które są dopuszczone w ramach wzorca umowy. Dodatkowo, na podstawie art 555 k.s.h., z trybu elektronicznego nie można skorzystać w sytuacji przekształcenia spółki cywilnej albo spółki prawa handlowego w spółkę komandytową.

Rejestracja spółki komandytowej – zlecać czy zakładać samodzielnie

Pierwszym krokiem jest stworzenie konta i to przez wszystkich przyszłych wspólników, gdyż wzorzec umowy powinien zostać opatrzony przez wszystkich wspólników kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym na platformie ePUAP. Dopiero spełnienie tego warunku skutkuje skutecznym zawarciem umowy spółki komandytowej. Jednak przed podjęciem decyzji czy podpisać umowę w tradycyjny sposób czy też zawrzeć ją poprzez system teleinformatyczny, dobrze jest zapoznać się z treścią wzorca.

Niezbędne elementy wzorca umowy spółki komandytowej

W zasadzie nie ma różnic pomiędzy zapisami umowy, które obowiązkowo muszą znaleźć się w umowie spółki zawieranej zarówno w trybie tradycyjnym jak i elektronicznym. Tak więc we wzorcu umowy wspólnicy muszą określić takie kwestie jak:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności,
 • czas trwania spółki, jeżeli została ona zawarta na czas oznaczony,
 • wysokość sumy komandytowej,
 • wkłady wnoszone przez każdego wspólnika.

Istotnym ograniczeniem jest jednak fakt, iż wkłady wspólników wnoszone podczas rejestracji spółki w trybie S24 mogą być tylko pieniężne. Możliwość wniesienia aportu istnieje, jednak dopiero po wpisie spółki do KRS i na ogólnych zasadach.

Rejestracja spółki komandytowej w KRS

Kolejnym krokiem po uzupełnieniu wzorca umowy spółki komandytowej  jest wypełnienie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy w nim wskazać m.in. oznaczenie właściwego miejscowo sądu oraz informacje o spółce i jej wspólnikach. Nieuzupełnienie jednego z obowiązkowych pól uniemożliwia przejście do kolejnego etapu. Prawidłowo uzupełniony wniosek należy, tak samo jak i umowę spółki, podpisać za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub podpisów potwierdzonych profilem zaufanym.

Chwila założenia spółki komandytowej pozostaje bez zmian – jest nią moment wpisu nowo utworzonej spółki do KRS.

Jak założyć spółkę komandytową w trybie tradycyjnym

Niewątpliwą zaletą zakładania spółki komandytowej w trybie elektronicznym jest szybkość jej rejestracji – wniosek o wpis spółki utworzonej w systemie S24, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 1 dnia. Jest to wyjątek od zasady rozpoznawania przez sąd wniosku o wpis nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

Ponadto rejestracja spółki w trybie elektronicznym generuje mniejsze koszta. Oprócz opłaty sądowej w wysokości 250 zł, wspólnicy ponoszą także koszt ogłoszenia wpisu do rejestru sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. Podczas rejestrowania spółki komandytowej w sposób tradycyjny ta pierwsza opłata wynosi 500 zł.

Późniejsze zmiany umowy spółki komandytowej

Wspólnicy, którzy zdecydują się na założenie spółki komandytowej w trybie elektronicznym mają również możliwość zmiany postanowień umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy. Mogą oni jednak zdecydować, iż zmiany postanowień zostaną dokonane w trybie tradycyjnym, tj. w formie aktu notarialnego.

Czytaj więcej

POLECANE

Marketing i sprzedaż1 miesiąc temu

Dlaczego warto inwestować w organizacje wydarzeń?

Powiedzmy sobie wprost. Żadna inwestycja w social media, e-mail marketing czy nieustanne i przestarzałe zaśmiecanie potencjalnego konsumenta ulotkami nie jest...

wiadomosci7 miesięcy temu

Limity i ograniczenia na Instagramie – poradnik dla początkujących

Masz nowe konto na Intagramie, ale Twoje posty finalnie nie wyglądają tak jak miały? Być może winę ponoszą limity, do...

Kariera i rozwój8 miesięcy temu

Nauka potocznego słownictwa w języku obcym

Czy zdarza ci się myśleć, że znasz jakiś język obcy, a gdy rozmawiasz z rodzimym użytkownikiem danego kraju, okazuje się,...

Kariera i rozwój8 miesięcy temu

Zadania, które wykona za Ciebie wirtualna asystentka

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes, prędzej czy później nadejdzie moment, w którym ilość obowiązków i zadań do wykonania zacznie Cię...

Praca8 miesięcy temu

4 typy pracowników, na których trzeba uważać

Dobry pracownik jest dla przedsiębiorcy najcenniejszym elementem biznesu, dlatego znalezienie odpowiedniej osoby bywa czasochłonne i zdarza się, że na pozór...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Marketplace od Facebook konkurencją dla Allegro?

Marketplace to platforma sprzedażowa na Facebooku. Od dawna dostępna jest za granicą, ale w Polsce pojawiła się dopiero kilka dni...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Tom Hanks pokochał polskiego malucha

Od jakiegoś czasu media donosiły, że znany aktor, Tom Hanks, pochwalił się w sieci żartobliwym zdjęciem z Fiatem 126p. Tę...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Metoda na znikających followersów na Instagramie

Osoby, które nie znają instagramowej społeczności i zasad funkcjonowania w tym serwisie, mogą być zdziwione, że w ciągu jednej nocy...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Instagram – jak zdobyć followersów?

Instagram rośnie w siłę i zrzesza coraz więcej użytkowników. Poznaj sposób na to, by szybko i skutecznie zbudować bazę potencjalnych...

Zdrowie8 miesięcy temu

Firmowe mikołajki – jak nie popełnić gafy?

W wielu przedsiębiorstwach rokrocznie organizowane są firmowe mikołajki. Bardzo często tradycja wiąże się z losowaniem jednej osoby z firmy i...

Popularne