Pozostań z nami

Spółka akcyjna

Różnice między spółką z o.o. a spółką akcyjną

Kodeks Spółek Handlowych wyróżnia dwa rodzaje podmiotów mu podlegających, określanych mianem spółek kapitałowych. Jakie są różnice między nimi i na czym ów różnice polegają, przeczytamy poniżej.

spółka z o.o. a spółka akcyjna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) oraz spółka akcyjna (S.A.) to jedyne z dostępnych w polskim ustawodawstwie formy spółek kapitałowych. Mimo że należą niejako do tej samej rodziny, to dzieli je szereg różnic – czasami dość istotnych. W dzisiejszym artykule wyszczególnimy najważniejsze z nich.

Obie formy spółek kapitałowych łączą siłą rzeczy pewne podobieństwa o czym już wspominaliśmy na łamach naszego poradnika, ale nie brakuje też różnic, które dla przedsiębiorców mogą być decydujące.


Czytaj także: Spółka z o.o. a spółka akcyjna – podobieństwa


ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

Sporo różnic pomiędzy obiema spółkami występuje już na samym etapie formalnym ich powstawania.

Umowa / Statut 

Jednym z pierwszych kroków, jakie trzeba wykonać przy zakładaniu spółki z o.o., jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego (chyba że zawierana jest w trybie S24). W przypadku spółki akcyjnej zamiast umowy tworzony jest statut, który zawiera więcej postanowień niż umowa sp. z o.o.

Kapitał zakładowy

Kolejna zasadnicza różnica tyczy się minimalnego kapitału zakładowego. Dla spółek z o.o. wynosi on 5 000 zł, natomiast dla spółek akcyjnych jest to już 100 tys. zł. Do tego wartość nominalna jednego udziału w sp. z o.o. nie może być mniejsza niż 50 zł, natomiast w spółce akcyjnej próg ten ustawiony jest na najniższym możliwym poziomie 1 grosza / akcję.

Udziały / akcje

W spółce z o.o. kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej bądź nierównej wartości, a w przypadku spółki akcyjnej mamy do czynienia z akcjami, których wartość nominalna musi być równa. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela, co w przypadku udziałów jest niemożliwe.

Rejestracja

Zanim zgłosimy spółkę z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego, to wspólnicy zobowiązani są do pokrycia całości wkładów na kapitał zakładowy. Czas na to wynosi 6 miesięcy od momentu zawarcia umowy spółki, a w przypadku rejestracji spółki z o.o. za pomocą systemu S24 – 7 dni.

Jeśli chodzi o spółkę akcyjną, to wymagania są nieco mniej rygorystyczne. Przed zarejestrowaniem spółki wystarczy wpłacić 25% wartości nominalnej obejmowanych akcji. Jeżeli akcje obejmowane są za wkłady niepieniężne, to wówczas należy je pokryć w ciągu roku od momentu rejestracji.

ORGANY SPÓŁKI Z O.O. A SPÓŁKI AKCYJNEJ

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowymi organami są zarząd oraz zgromadzenie wspólników. Kontrolę mogą sprawować wspólnicy, mając wgląd do dokumentów spółki czy żądając od zarządu wyjaśnień. Ustanowienie rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej jest fakultatywne, chyba że kapitał zakładowy przekracza 500 tys. zł, a wspólników jest przynajmniej 25. Wówczas organ kontroli musi zostać powołany.

Z kolei w przypadku spółek akcyjnych, poza obowiązkowym zarządem i zgromadzeniem akcjonariuszy, obligatoryjne jest także powołanie rady nadzorczej. W przeciwieństwie do spółki z o.o., akcjonariusze nie mają prawa do bezpośredniej kontroli, mogą jedynie ubiegać się o informacje.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA

Jako że spółki kapitałowe stanowią odrębny podmiot prawny, to za wszelkie zobowiązania odpowiadają swoim majątkiem. Wspólnicy oraz akcjonariusze są więc zwolnieni z odpowiedzialności finansowej do wysokości wniesionych przez siebie wkładów.

Jednakże w spółce z o.o., jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna, do odpowiedzialności za zobowiązania może zostać pociągnięty zarząd. Przepis taki nie dotyczy spółek akcyjnych, chyba że:

  • spółka dozna szkody za działania członka zarządu niezgodne ze statutem lub sprzeczne z prawem;
  • członkowie zarządu złożą fałszywe dane o wniesieniu przez akcjonariuszy wkładów na kapitał zakładowy.

Czytaj teraz: Odpowiedzialność prezesa zarządu za zobowiązania spółki z o.o.


FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Spółka akcyjna i spółka z o.o. mogą być zakładane do prowadzenia każdej zgodnej z prawem działalności gospodarczej, jednakże wyróżnia się kilka dziedzin, w których obowiązkowo należy przyjąć formę spółki akcyjnej. Są to m.in.: banki, towarzystwa emerytalne czy zakłady ubezpieczeń.

PODSUMOWANIE

Widzimy więc wyraźnie, że pomimo przynależności do tej samej grupy spółek kapitałowych, obie formy działalności są dosyć mocno zróżnicowane w wielu aspektach: począwszy od formalnych etapów ich zakładania, poprzez sposób prowadzenia, a na odpowiedzialności organów kończąc.

Anna AN

Pasjonat prawa gospodarczego i cywilnego. Kilkukrotnie walczyła i wygrywała w sądach z największymi korporacjami w Polsce.

Popularne