Pozostań z nami

Księgowość i podatki

Rejestracja spółki S24 a podatek PCC

Obowiązek opłacenia podatku PCC, po zawiązaniu spółki drogą elektroniczną, został przeniesiony z notariusza zobligowanego do jego opłacenia, na samą spółkę lub wspólników tejże spółki.

Rejestracja spółki S24

Przed wdrożeniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości możliwości elektronicznej rejestracji spółek za pośrednictwem systemu S24, umowa spółki, tudzież akt założycielski, każdorazowo podpisywane były przez wspólników tejże spółki, w obecności notariusza, który też na mocy art. 7 prawa o notariacie zobligowany był do pobrania / opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych ( PCC ) a takową czynnością bezsprzecznie jest zawiązanie spółki.
Tradycyjna forma podpisywania umowy spółki w obecności notariusza, zwalniała zatem wspólników spółki od konieczności składania przez nich w imieniu spółki, deklaracji PCC-3 oraz samodzielnego uiszczania podatku, wynoszącego 0,5 % wartości wniesionego kapitału zakładowego.

Jako że liczna część spółek kapitałowych i osobowych dalej zawiązywanych jest w obecności notariusza, zaś te zawiązywane w systemie S24, rejestrowane są często przez osoby biegłe w obowiązujących przepisach, efekt skali zjawiska opisanego poniżej, nie jest jeszcze zbyt widoczny, jednak na pewno zaczyna być niepokojący.

Z uwagi na to, iż w ostatnim czasie, powstaje coraz więcej spółek tworzonych wyłącznie w celu dalszej ich odsprzedaży, a rejestrujące je osoby, nierzadko nie posiadają wystarczającej wiedzy zarówno podatkowej i jak prawnej, przypominamy o obowiązkach i krokach jakie winny zostać wykonane po rejestracji spółki w systemie elektronicznym.

Kroki po rejestracji spółki w systemie S24

KIEDY NALEŻY ZAPŁACIĆ PODATEK PCC OD ZAWIĄZANIA SPÓŁKI

Nowo zawiązana drogą elektroniczną spółka, z uwagi na brak obecności w trakcie podpisywania umowy spółki notariusza, zobligowanego do pobrania podatku, winna w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki, złożyć na ręce Naczelnika Urzędu Skarbowego, wypełnioną deklarację PCC-3 oraz samodzielnie wyliczyć wysokość podatku i uiścić go bez upomnienia przez urząd.

Zaznaczyć należy, iż terminem powstania obowiązku podatkowego jest dzień podpisania umowy spółki, a nie dzień wpisu do KRS. Sytuacja komplikuje się w przypadku spółki jawnej, której to za dzień zawiązania uznaje się dzień wpisu do rejestru KRS. Natomiast w myśl ordynacji podatkowej, podatnik zobowiązany jest do samodzielnego wyliczenia wysokości podatku na zasadzie samoobliczania podatku. Wynika to wprost z zapisów Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:


Art. 10. 1. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.


W myśl pkt 2 art 10. ustawy o PCC płatnikiem o którym mowa w powyższym, jest notariusz. Jeśli zatem umowa spółki zawierana jest za pośrednictwem systemu elektronicznego, przy wykorzystaniu wzorca umowy, obowiązek obliczenia podatku, złożenia deklaracji i uiszczenia podatku, spoczywa na reprezentantach spółki.

Dodać należy, iż przy wyliczaniu podstawy opodatkowania, od kwoty wysokości kapitału zakładowego spółki, wnoszonego przez wspólników (art.6 ust.1 pkt.8 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) odejmujemy sumę opłat za rejestrację w KRS.

Przykład:

Wspólnicy zawiązali drogą elektroniczną spółkę z o.o. i wnieśli do niej 5000 pln na pokrycie kapitału zakładowego. Ta kwota stanowi podstawę opodatkowania w myśl zapisów ustawy o PCC. Wspólnicy ponieśli jednak koszty w wysokości 350 zł tytułem wpisu ich nowej spółki z o.o. w KRS. W tej sytuacji kwota podlegająca opodatkowaniu to 4650 zł. Wysokość podatku wyniesie zatem 4650 zł x 0,5 % = 23 zł.

W tym miejscu warto nadmienić, iż należny podatek PCC, płatny jest w zależności od rodzaju zawiązanej spółki przez:

• samą spółkę w przypadku spółek kapitałowych
• wspólników spółki cywilnej

Jak zatem opłacić podatek w przypadku spółki kapitałowej gdy ta nie posiada jeszcze żadnych środków obrotowych? (z kapitału zakładowego nie możemy opłacić zobowiązań spółki art. 189 ust. 2 k.s.h.) Na to pytanie odpowiedzieć może wyłącznie ustawodawca.


Kapitał zakładowy spółki z o.o. w 2016r. – czytaj teraz


Jednym z rozwiązań jest naturalnie wniesienie pewnej sumy do spółki przez jej wspólników, na zasadzie pożyczki, ale od tej transakcji musimy zapłacić kolejny podatek PCC…

Kupując zatem gotową spółkę, pamiętajmy o upewnieniu się czy obecny Zarząd spółki, dopełnił ciążącego na nim obowiązku jakim jest opłacenie PCC, gdyż możemy po kilku latach prowadzenia działalności zostać wezwani przez urząd skarbowy do zapłaty zaległego podatku, jednak już z należnymi odsetkami a zwykle także z grzywną za nierozliczenie się z fiskusem.

Anna AN

Pasjonat prawa gospodarczego i cywilnego. Kilkukrotnie walczyła i wygrywała w sądach z największymi korporacjami w Polsce.

Popularne