Pozostań z nami

Księgowość i podatki

Rejestracja spółki S24 a podatek PCC

Obowiązek opłacenia podatku PCC, po zawiązaniu spółki drogą elektroniczną, został przeniesiony z notariusza zobligowanego do jego opłacenia, na samą spółkę lub wspólników tejże spółki.

Rejestracja spółki S24

Przed wdrożeniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości możliwości elektronicznej rejestracji spółek za pośrednictwem systemu S24, umowa spółki, tudzież akt założycielski, każdorazowo podpisywane były przez wspólników tejże spółki, w obecności notariusza, który też na mocy art. 7 prawa o notariacie zobligowany był do pobrania / opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych ( PCC ) a takową czynnością bezsprzecznie jest zawiązanie spółki.
Tradycyjna forma podpisywania umowy spółki w obecności notariusza, zwalniała zatem wspólników spółki od konieczności składania przez nich w imieniu spółki, deklaracji PCC-3 oraz samodzielnego uiszczania podatku, wynoszącego 0,5 % wartości wniesionego kapitału zakładowego.

Jako że liczna część spółek kapitałowych i osobowych dalej zawiązywanych jest w obecności notariusza, zaś te zawiązywane w systemie S24, rejestrowane są często przez osoby biegłe w obowiązujących przepisach, efekt skali zjawiska opisanego poniżej, nie jest jeszcze zbyt widoczny, jednak na pewno zaczyna być niepokojący.

Z uwagi na to, iż w ostatnim czasie, powstaje coraz więcej spółek tworzonych wyłącznie w celu dalszej ich odsprzedaży, a rejestrujące je osoby, nierzadko nie posiadają wystarczającej wiedzy zarówno podatkowej i jak prawnej, przypominamy o obowiązkach i krokach jakie winny zostać wykonane po rejestracji spółki w systemie elektronicznym.

Kroki po rejestracji spółki w systemie S24

KIEDY NALEŻY ZAPŁACIĆ PODATEK PCC OD ZAWIĄZANIA SPÓŁKI

Nowo zawiązana drogą elektroniczną spółka, z uwagi na brak obecności w trakcie podpisywania umowy spółki notariusza, zobligowanego do pobrania podatku, winna w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki, złożyć na ręce Naczelnika Urzędu Skarbowego, wypełnioną deklarację PCC-3 oraz samodzielnie wyliczyć wysokość podatku i uiścić go bez upomnienia przez urząd.

Zaznaczyć należy, iż terminem powstania obowiązku podatkowego jest dzień podpisania umowy spółki, a nie dzień wpisu do KRS. Sytuacja komplikuje się w przypadku spółki jawnej, której to za dzień zawiązania uznaje się dzień wpisu do rejestru KRS. Natomiast w myśl ordynacji podatkowej, podatnik zobowiązany jest do samodzielnego wyliczenia wysokości podatku na zasadzie samoobliczania podatku. Wynika to wprost z zapisów Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:


Art. 10. 1. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.


W myśl pkt 2 art 10. ustawy o PCC płatnikiem o którym mowa w powyższym, jest notariusz. Jeśli zatem umowa spółki zawierana jest za pośrednictwem systemu elektronicznego, przy wykorzystaniu wzorca umowy, obowiązek obliczenia podatku, złożenia deklaracji i uiszczenia podatku, spoczywa na reprezentantach spółki.

Dodać należy, iż przy wyliczaniu podstawy opodatkowania, od kwoty wysokości kapitału zakładowego spółki, wnoszonego przez wspólników (art.6 ust.1 pkt.8 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) odejmujemy sumę opłat za rejestrację w KRS.

Przykład:

Wspólnicy zawiązali drogą elektroniczną spółkę z o.o. i wnieśli do niej 5000 pln na pokrycie kapitału zakładowego. Ta kwota stanowi podstawę opodatkowania w myśl zapisów ustawy o PCC. Wspólnicy ponieśli jednak koszty w wysokości 350 zł tytułem wpisu ich nowej spółki z o.o. w KRS. W tej sytuacji kwota podlegająca opodatkowaniu to 4650 zł. Wysokość podatku wyniesie zatem 4650 zł x 0,5 % = 23 zł.

W tym miejscu warto nadmienić, iż należny podatek PCC, płatny jest w zależności od rodzaju zawiązanej spółki przez:

• samą spółkę w przypadku spółek kapitałowych
• wspólników spółki cywilnej

Jak zatem opłacić podatek w przypadku spółki kapitałowej gdy ta nie posiada jeszcze żadnych środków obrotowych? (z kapitału zakładowego nie możemy opłacić zobowiązań spółki art. 189 ust. 2 k.s.h.) Na to pytanie odpowiedzieć może wyłącznie ustawodawca.


Kapitał zakładowy spółki z o.o. w 2016r. – czytaj teraz


Jednym z rozwiązań jest naturalnie wniesienie pewnej sumy do spółki przez jej wspólników, na zasadzie pożyczki, ale od tej transakcji musimy zapłacić kolejny podatek PCC…

Kupując zatem gotową spółkę, pamiętajmy o upewnieniu się czy obecny Zarząd spółki, dopełnił ciążącego na nim obowiązku jakim jest opłacenie PCC, gdyż możemy po kilku latach prowadzenia działalności zostać wezwani przez urząd skarbowy do zapłaty zaległego podatku, jednak już z należnymi odsetkami a zwykle także z grzywną za nierozliczenie się z fiskusem.

Anna AN

Pasjonat prawa gospodarczego i cywilnego. Kilkukrotnie walczyła i wygrywała w sądach z największymi korporacjami w Polsce.

Księgowość i podatki

Zatrudniasz pracownika? Poznaj swoje obowiązki i uniknij przykrych konsekwencji braku wiedzy

Jesteś przedsiębiorcą, Twoja firma się rozwija i przyszła pora na zatrudnienie pierwszego pracownika? A może zatrudniasz już kilka osób, ale wciąż nie masz pewności czy wszystko robisz tak jak należy?
Ponieważ niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności (a ta może mieć dotkliwy wymiar finansowy), warto poznać wszystkie obowiązki, jakie niesie ze sobą zatrudnianie pracowników. Zaczynamy od zawarcia umowy o pracę.

Każdy pracodawca zdaje sobie sprawę, że zatrudniając pracownika ma obowiązek zawrzeć z nim umowę o pracę. Ale już niestety nie każdy ma świadomość jakie elementy ta umowa powinna zawierać ani kiedy powinniśmy ją podpisać.

Zgodnie z artykułem 29 Kodeksu Pracy umowę o pracę zawieramy w formie pisemnej. Jeżeli forma pisemna nie została zachowana to pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków. Innymi słowy zawsze pewne elementy muszą być przedstawione pracownikowi na piśmie.

Poza tym każda umowa o pracę musi zawierać kilka innych obowiązkowych elementów:

  • Strony umowy (dane pracodawcy i pracownika),
  • Rodzaj umowy (Wyróżniamy umowy o pracę zawierane na okres próbny, na czas określony lub czas nieokreślony),
  • Datę zawarcia umowy (Uwaga! Każda umowa może zostać zawarta wcześniej, kilka dni lub tygodni przed rozpoczęciem pracy),
  • Rodzaj pracy (Nie mamy obowiązku podawać konkretnego stanowiska, możemy wskazać czynności, do które pracownik będzie wykonywał),
  • Miejsce wykonywania pracy (Może być nim siedziba Pracodawcy, ale nie koniecznie. Wskażmy faktyczne miejsce, gdzie praca będzie wykonywana),
  • Wynagrodzenie za pracę (Pamiętajmy o najniższym wynagrodzeniu, określonym odrębnymi przepisami. W roku 2017 wynosi ono 2.000 zł brutto przy zatrudnieniu pracownika na cały etat. W 2018 roku wzrośnie do 2.100 zł brutto),
  • Wymiar czasu pracy (Możemy zatrudnić pracownika na pełen etat lub dowolną jego część, np.  ¾, ½),
  • Termin rozpoczęcia pracy (Jeżeli termin ten nie zostanie podany to zgodnie z przepisami stosunek pracy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy).

Poza zawarciem umowy Pracodawca ma cały szereg innych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników – formalności związane z ZUS, założeniem akt osobowych, szkoleniami bhp czy badaniami lekarskimi. O tym wszystkim w kolejnych artykułach.

Koniecznie przeczytaj: Zmiany w kodeksie karnym – przedsiębiorca może stracić firmę i majątek

Czytaj więcej

Księgowość i podatki

Big data w służbie fiskusa: czas na globalny urząd skarbowy?

Fiskus staje się coraz bardziej cyfrowy i dysponuje coraz liczniejszymi narzędziami IT do kontrolowania rozliczeń podatkowych. Zdaniem firmy doradczej Deloitte dzięki technologiom IT, w tym analityce big data oraz możliwości odbierania i przetwarzania znacznych ilości danych podatników, rządy coraz skuteczniej będą radziły sobie z poborem podatków-. Sprzyja temu globalny trend ujednolicania rozliczeń podatkowych widoczny chociażby w postaci standardu SAF-T. Czy może zatem nadszedł czas globalnej rewolucji informatycznej w podatkach?

Big data w służbie fiskusa

Kryzys finansowy wstrząsnął światową gospodarką i wywołał falę ekonomicznego nacjonalizmu. Na celowniku rządów znalazły się firmy, które wykorzystują prawne i księgowe mechanizmy, by przenosić zyski do innych krajów i unikać płacenia podatków. Globalne straty wywołane tym procederem mogą sięgać nawet 240 mld dolarów rocznie. Wg raportu Deloitte „Trendy 2017: analiza danych podatkowych”, big data, czyli przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym, wyrównuje szanse fiskusa w walce z luką podatkową. Jednocześnie przyspiesza globalny trend ujednolicania sprawozdawczości finansowej i zmienia kształt branży doradztwa podatkowego.

Od ponad dekady międzynarodowe organizacje gospodarcze (OECD, MFW) promują upraszczanie
i ujednolicanie rozliczeń podatkowych. Zwiększa to przejrzystość transakcji, ułatwia firmom prowadzenie dokumentacji finansowej i pomaga optymalizować koszty działalności gospodarczej. Już w 2005 r. OECD zarekomendowała jednolity, międzynarodowy standard rozliczeń podatkowych, tzw. SAF-T (Standard Audit File for Tax). Wiele krajów europejskich wprowadza SAF-T, również Polska zainspirowała się nim , wprowadzając swój model raportowania danych na poziomie transakcyjnym. Od połowy 2016 r. funkcjonuje tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Ułatwia on organom analizę sytuacji podatkowej firm, wedle informacji z Ministerstwa Finansów, poprawia także ściągalność VAT. Pierwsze efekty już są – Od początku lipca 2016 r. do kwietnia 2017 r.  urzędy przeprowadziły i zakończyły łącznie 7 530 czynności sprawdzających, a 3 458 czynności pozostaje w toku – podkreśla Ernest Frankowski, Partner w zespole Tax Management Consulting w Deloitte (Deloitte).

W przypadku podatków bezpośrednich, w 2015 r. OECD przygotowała plan walki z nieuczciwym przenoszeniem zysków do innych krajów, by w ten sposób uniknąć bądź obniżyć obciążenia podatkowe (tzw. BEPS – Base Erosion and Profit Shifting). Zakłada on m.in. przekazywanie organom podatkowym danych o transakcjach między powiązanymi podmiotami działającymi w różnych krajach, czyli Country by Country Reporting (CbCR). Dzięki potężnym narzędziom informatycznym, można całościowo analizować przepływy finansowe w firmach, które działają w skali międzynarodowej. W konsekwencji, siły między korporacjami a fiskusem są coraz bardziej wyrównane – mówi Rafał Sadowski, Partner w zespole Cen Transferowych w Deloitte

Zmiany technologiczne i prawne wywołają rewolucję w doradztwie podatkowym. Zacierać się będzie różnica między biurami rachunkowymi, wydawcami publikacji i komentarzy prawnych oraz firmami informatycznymi tworzącymi aplikacje do rozliczania podatków. Doradcy podatkowi wykorzystują nowoczesne oprogramowanie do poszerzania swojej oferty o usługi oparte na analizie danych i wdrożeniach systemów.

Firmy oferujące rozwiązania informatyczne do rozliczania podatków realizują natomiast projekty (np. systemy specjalistycznych wyszukiwarek informacji i komentarzy prawnych), które pozwalają im wchodzić na teren zajęty dotychczas przez wydawców. Z kolei wydawcy i twórcy oprogramowania, dzięki narzędziom teleinformatycznym, rozwijają kompetencje doradcze by wkroczyć na rynek doradztwa podatkowego. Już teraz doradca podatkowy musi być na bieżąco z trendami technologicznymi, które wspomagają zaawansowaną analizę danych i wdrażać je u swoich klientów.  Dzięki temu będzie dla nich wsparciem w konfliktowych kontaktach z fiskusem, a docelowo pomoże takim sytuacjom zapobiegać – mówi Ernest Frankowski (Deloitte)

Kognitywne technologie pomagają specjalistom podatkowym przeszukiwać ogromne ilości aktów prawnych, obszerne orzecznictwo i praktykę organów podatkowych. Pozwalają również pozyskać dane
z umów i innych dokumentów i na tej podstawie poprawnie rozliczać podatki. W najbliższym czasie komputerowa analiza danych podatkowych sprawi, że człowiek będzie coraz częściej zastępowany przez sztuczną inteligencję. Systemy takie będą błyskawicznie przeszukiwać bazy danych podatkowych i prawnych, by udzielać wskazówek i porad dotyczących rozliczeń z fiskusem. Im więcej analizowanych informacji, tym bardziej trafne będą wyniki wyszukiwania. W ten sposób systemy te będą samodzielnie uczyć się, ograniczając tym samym udział człowieka – zauważa Ernest Frankowski (Deloitte)

Rozbudowujące się systemy informatyczne coraz sprawniej „uczą się” komunikować ze sobą. Przez HMCR (brytyjski urząd podatkowy) przechodzi obecnie 2/3 rządowych transakcji (ponad 1,24 mld operacji finansowych). W Estonii można głosować, składać deklaracje podatkowe i uzyskiwać recepty na leki za pośrednictwem jednej strony internetowej. W Ameryce Łacińskiej obowiązują już e-faktury oraz miesięczne e-deklaracje. Indie zreformowały podatek od towarów i usług. Niezależni analitycy porównują dane od przedsiębiorców, a na ich podstawie organy podatkowe tworzą ranking firm pod kątem przestrzegania przepisów podatkowych. Im wyższa pozycja w rankingu tym mniejsze ryzyko kontroli skarbowej.

Nowe źródła informacji w połączeniu z analizą danych podatkowych pozwalają fiskusowi sprawniej ocenić ryzyko i lepiej selekcjonować potencjalne podmioty do kontroli podatkowej. Szybko zmieniające się technologie zmuszają firmy, służby podatkowe i doradców do stawienia czoła nowym wymaganiom. Globalna przebudowa systemu podatkowego będzie charakteryzować się większą przejrzystością, zmianami w systemach podatkowych i bliższą współpracą między organami podatkowymi w ramach inicjatyw OECD, G20, EU i Światowej Organizacji Celnej. Wpłynie to na przeobrażenie kontaktów pomiędzy organami skarbowymi a podatnikami – wskazuje Krzysztof Wilk, Dyrektor w zespole ds. VAT w Deloitte

Dlatego, patrząc globalnie, warto zwrócić uwagę na postęp, jaki dokonał się w niektórych gospodarkach. Wskazuje to bowiem na prawdopodobny kierunek globalnej ewolucji systemów podatkowych w nadchodzących latach.

Opracował MK

Czytaj więcej

Księgowość i podatki

Spółka na Mauritiusie, dlaczego warto ją założyć?

Interesującym i opłacalnym rozwiązaniem może być przeniesienie części działalności gospodarczej do kraju, w którym są stosunkowo niskie podatki, jednocześnie gwarantującego poufność i stabilność prowadzenia firmy. Jednym z bardziej atrakcyjnych pod tym względem państw jest Republika Mauritiusu.

spółka na Mauritiusie

Jak to działa?

Raj podatkowy oferuje zapłacenie niskiego podatku albo w ogóle jego uniknięcie, dzięki czemu zwiększa swoją atrakcyjność gospodarczą i pozyskuje zagranicznych inwestorów. Z punktu widzenia możliwych do osiągnięcia korzyści podatkowych o potencjale gospodarczym kraju świadczy nie tylko sytuacja makroekonomiczna państwa, ale również bezpieczeństwo lokowanego w nim kapitału, poufność prowadzonych transakcji czy łatwość w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dlaczego Mauritius?

Mauritius jest państwem o stabilnym wzroście gospodarczym. Jest to konsekwencja gruntownej reformy gospodarki narodowej polegającej na zdywersyfikowaniu źródeł dochodów w oparciu o przemysł lekki, finanse i turystykę. Solidne regulacje gospodarcze i zachowawcza polityka bankowa pozwoliły temu państwu złagodzić negatywne skutki globalnego krachu finansowego lat 2008–2009. W latach 2010–2013 PKB wzrastało w przyzwoitym tempie 3–4% rok po roku. W ostatnich latach Mauritius stał się głównym ośrodkiem regionu, mającym znaczenie dla handlu i inwestycji oraz usług finansowych i turystycznych. Wyspiarski kraj uchodzi za oazę przyjaznego biznesu, z liberalnymi przepisami gospodarczymi i podatkowymi.

Malta jako raj podatkowy. Optymalne wakacje dla Twojej spółki

Ten status Mauritiusu potwierdza jego niekwestionowana pozycja w rankingach oceniających gospodarki całego świata – Bank Światowy w 2016 r. sklasyfikował Mauritius na 1. miejscu wśród państw Afryki i na 32. lokacie na świecie w dziedzinie łatwości prowadzenia działalności gospodarczej; według Indeksu Wolności Ekonomicznej Heritage Foundation, Mauritius zajmuje 8. miejsce pośród 178 klasyfikowanych krajów w rankingu wolnorynkowych gospodarek świata (dla porównania Polska zajmuje 50. miejsce).

Preferencje podatkowe

Prawo spółek handlowych oraz przepisy podatkowe na Mauritiusie zapewniają praktyczne centrum finansowe offshore specjalizujące się w zakładaniu firm przez podmioty zewnętrzne z kapitałem zagranicznym. Porządek prawny Mauritiusu spełnia międzynarodowe standardy dotyczące badania praktyk prania brudnych pieniędzy oraz zwalczania prób finansowania terroryzmu. Prawo Mauritiusu reguluje dwie kategorie spółek (tzw. Global Business Companies – GBC), których prowadzenie pozwala na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych.

Pierwszą z nich jest GBC1 – spółka, która jest rezydentem podatkowym Mauritiusu dla celów podatkowych i płaci na Mauritiusie podatek w wysokości 3%. Posiadanie rezydencji podatkowej Mauritiusu umożliwia takiej spółce korzystanie z preferencji wynikających z zawartych przez Mauritius umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (ważne: Mauritius nie podpisał umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w Polsce). Obowiązki wynikające z prowadzenia działalności w ramach GBC1 wymuszają na przedsiębiorcy uwiarygodnienie rezydentury spółki m.in. poprzez zarządzanie spółką na terenie Mauritiusu oraz prowadzenie rachunku bankowego i księgowości spółki.

Republika Seszeli czyli optymalne wakacje w podatkowym raju

Z kolei GBC2 to spółka, która nie jest rezydentem podatkowym Mauritiusu dla celów podatkowych. W konsekwencji nie jest ona zobowiązana do wypełniania zeznań podatkowych oraz poddawania kont kontroli w formie audytu. Jednym z obowiązków GBC2 jest natomiast składanie Komisji Usług Finansowych corocznego sprawozdania finansowego. Prowadzenie działalności w tej formie wyklucza świadczenie usług z zakresu bankowości, usług finansowych, ubezpieczeń czy pozyskiwania kapitału publicznego. Restrykcje dotyczą również obowiązku wyrażenia kapitału zakładowego w walucie zagranicznej. Spółka GBC2 nie może prowadzić transakcji z obywatelami Mauritiusu ani posiadać nieruchomości na terytorium kraju.

Opinię azylu podatkowego Mauritius zawdzięcza głównie wysokiemu poziomowi ochrony poufnych informacji nt. udziałowców spółek i dużym ograniczeniom w zakresie wymiany informacji z innymi administracjami podatkowymi. Z tego właśnie powodu OECD cały czas wymienia Mauritius wśród państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, jednakże zasadniczym atutem tego kraju jest to, że – inaczej niż w większości egzotycznych jurysdykcji podatkowych – cudzoziemcy mogą w nim łatwo i poufnie zarejestrować spółkę, a obowiązujące ich wymogi rachunkowe i sprawozdawcze są minimalne. Niemniej jednak przeniesienie działalności gospodarczej na Mauritius zaleca się powierzyć profesjonalnym doradcom podatkowym specjalizującym się w międzynarodowej optymalizacji podatkowej.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec
Opracowała AN

Czytaj więcej

POLECANE

Marketing i sprzedaż1 miesiąc temu

Dlaczego warto inwestować w organizacje wydarzeń?

Powiedzmy sobie wprost. Żadna inwestycja w social media, e-mail marketing czy nieustanne i przestarzałe zaśmiecanie potencjalnego konsumenta ulotkami nie jest...

wiadomosci7 miesięcy temu

Limity i ograniczenia na Instagramie – poradnik dla początkujących

Masz nowe konto na Intagramie, ale Twoje posty finalnie nie wyglądają tak jak miały? Być może winę ponoszą limity, do...

Kariera i rozwój8 miesięcy temu

Nauka potocznego słownictwa w języku obcym

Czy zdarza ci się myśleć, że znasz jakiś język obcy, a gdy rozmawiasz z rodzimym użytkownikiem danego kraju, okazuje się,...

Kariera i rozwój8 miesięcy temu

Zadania, które wykona za Ciebie wirtualna asystentka

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes, prędzej czy później nadejdzie moment, w którym ilość obowiązków i zadań do wykonania zacznie Cię...

Praca8 miesięcy temu

4 typy pracowników, na których trzeba uważać

Dobry pracownik jest dla przedsiębiorcy najcenniejszym elementem biznesu, dlatego znalezienie odpowiedniej osoby bywa czasochłonne i zdarza się, że na pozór...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Marketplace od Facebook konkurencją dla Allegro?

Marketplace to platforma sprzedażowa na Facebooku. Od dawna dostępna jest za granicą, ale w Polsce pojawiła się dopiero kilka dni...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Tom Hanks pokochał polskiego malucha

Od jakiegoś czasu media donosiły, że znany aktor, Tom Hanks, pochwalił się w sieci żartobliwym zdjęciem z Fiatem 126p. Tę...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Metoda na znikających followersów na Instagramie

Osoby, które nie znają instagramowej społeczności i zasad funkcjonowania w tym serwisie, mogą być zdziwione, że w ciągu jednej nocy...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Instagram – jak zdobyć followersów?

Instagram rośnie w siłę i zrzesza coraz więcej użytkowników. Poznaj sposób na to, by szybko i skutecznie zbudować bazę potencjalnych...

Zdrowie8 miesięcy temu

Firmowe mikołajki – jak nie popełnić gafy?

W wielu przedsiębiorstwach rokrocznie organizowane są firmowe mikołajki. Bardzo często tradycja wiąże się z losowaniem jednej osoby z firmy i...

Popularne