Regulamin serwisu

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu, który jest dostępny w internecie pod adresem www.iSpolka.pl

2. Operatorem i właścicielem serwisu jest firma Proexil Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy dla Warszawy pod numerem KRS 0000772182

3. Użytkownikiem serwisu zostaje się w momencie:
a) Poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego.

4. Formularz rejestracyjny, o którym mowa powyżej zawiera:
a) dane obowiązkowe
b) dane nieobowiązkowe

5. Serwis iSpolka.pl podzielony jest na dwie części dotyczące usług:

a) Część bezpłatną, która obejmuje:
– możliwość składania ofert,
– składania zapytań ofertowych oraz swobodny dostęp do zawartości merytorycznej serwisu
– dodawania ogłoszeń bez promowania
– dodawania ofert sprzedaży w dziale „giełda spółek” bez promowania w okresach promocyjnych. Okres promocyjny, to okres w którym podczas dodawania oferty sprzedaży przez użytkownika, serwis nie pobiera opłaty przewidzianej w cenniku.
– dodawania wpisów firm do katalogu firm bez promowania po zalogowaniu

b) Część płatną, która obejmuje:
– wpis premium do katalogu firm
– wpis premium plus do katalogu firm
– dodanie oferty promowanej
– dodanie ogłoszenia wyróżnionego
– pozostałe formy promocji takie jak: reklama tekstowa, reklama graficzna, artykuł sponsorowany i inne
– dodawania ofert sprzedaży w dziale „giełda spółek”

§ II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:

1. Użytkownik jest zobowiązany do:
a) Podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji po rejestracji.
b) Podania danych zgodnych z prawdą w fazie składania ofert i ich aktualizacji po rejestracji.
c) Przestrzegania regulaminu serwisu iSpolka.pl
d) Ochrony identyfikatora – „login” oraz hasła.

2. Użytkownik ma prawo do:
a) Bezpłatnego dostępu do serwisu iSpolka.pl i przeglądania zawartości merytorycznej.
b) Dokonywania zmian swoich danych rejestracyjnych i adresowych.
c) Dodawania bezpłatnych i płatnych ofert, ogłoszeń i wpisów do katalogu firm.
d) Dodawania artykułów w dziale wiadomości i poradniki.

3. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Treść zamieszczanych przez użytkowników ofert, ogłoszeń a także wpisów do katalogu firm oraz prawdziwość i poprawność danych teleadresowych użytkowników oraz oferentów i ogłoszeniodawców.
b) Czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych.
c) Szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz „login” osobom trzecim.
d) Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu niegodnie z regulaminem oraz ewentualnym działaniem osób trzecich a także siły wyższej, na które operator serwisu nie miał wpływu.

4. Operator serwisu ma prawo do:
a) Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości.
b) Usuwania i blokowania kont użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu lub swoimi publikacjami, ofertami, ogłoszeniami, wpisami naruszają dobro innych użytkowników serwisu oraz osób trzecich, instytucji rządowych i pozarządowych, szerzą nienawiść lub rozpowszechniają treści naruszające zasady współżycia społecznego.
c) Usuwania ogłoszeń, ofert i wpisów, naruszających warunki regulaminu, naruszających dobro innych użytkowników serwisu, osób trzecich, firm i instytucji pozarządowych i rządowych, szerzących nienawiść lub rozpowszechniających treści naruszające zasady współżycia społecznego, zawierających spam i systemy wymiany linków.
d) Wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo – reklamowych po wyrażeniu zgody przez użytkownika na ich wykorzystywanie, poprzez zaznaczenie pola wyboru w odpowiednim polu formularza rejestracyjnego lub innych formularzy dostępnych w serwisie a wypełnionych przez użytkownika.
d) Wprowadzania zmian w regulaminie bez uprzedzania użytkowników o zamiarze wprowadzenia zmian przy czym operator serwisu zobowiązuje się do poinformowania użytkowników o zmianie zapisów regulaminu w terminie nie późniejszym niż w dniu jego wprowadzenia. Informacja o zmianie zapisów regulaminu udostępniona będzie przez operatora na stronach serwisu a jego akceptację użytkownik potwierdzi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola lub naciśnięcie przycisku „akceptuję regulamin” dostępnego w informacji o zmianie regulaminu.

5. Operator serwisu dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
a) Zawartość serwisu zawierała prawdziwe dane i informacje w szczególności w dziale poradniki i wiadomości.
b) Promować, rozwijać i reklamować serwis.
c) Serwis działał poprawnie.
d) Stale uzupełniać i pogłębiać zawartość serwisu.

§ III. USŁUGI:

1. Serwis oferuje następujące usługi online:
a) Wpis do katalogu firm,
b) Publikację ogłoszeń drobnych w dziale Ogłoszenia.
c) Zamieszczanie ofert sprzedaży spółek i udziałów.
d) Elektroniczne Zapytania Ofertowe – wysyłanie zapytań ofertowych użytkowników serwisu do firm zarejestrowanych w katalogu portalu
e) Dodawanie własnych artykułów tematycznych zgodnie z ich Regulaminem

§ IV. WPIS DO KATALOGU FIRM:

1. Wpisy do katalogu firm są podzielone na dwie kategorie:
a) Wpis zwykły – usługa bezpłatna dla użytkowników zarejestrowanych
b) Wpis zwykły – usługa płatna zgodnie z Cennikiem dla użytkowników niezarejestrowanych
c) Wpis premium – usługa płatna zgodnie z Cennikiem
d) Wpis premium plus – usługa płatna zgodnie z Cennikiem

2. Wpis zwykły zamieszczany jest w serwisie bezterminowo aż do usunięcia go przez użytkownika. Wpis zwykły wyświetlany jest na stronie listy firm w katalogu firm i nie zawiera linków do stron zewnętrznych, a także nie powoduje otwarcia oddzielnej strony z ofertą firmy.

3. Wpis premium zamieszczany jest na okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu użytkownik może dokonać ponownej publikacji wpisu promowanego na okres 12 miesięcy poprzez ponowne opłacenie usługi. W przypadku braku woli promowania usługi przez użytkownika na  kolejny okres, wpis staje się wpisem zwykłym.

4. Wpis premium plus zamieszczany jest na okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu użytkownik może dokonać ponownej publikacji wpisu promowanego na okres 12 miesięcy poprzez ponowne opłacenie usługi. W przypadku braku woli promowania usługi przez użytkownika na  kolejny okres, wpis staje się wpisem zwykłym. Wpis premium plus zawiera jedną dedykowaną kartę informacyjną, w której zawarte są informacje o promowanej firmie.

5. Użytkownik składa zamówienie na usługę wpis premium lub wpis premium plus, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamieszczonego w serwisie.

5.1 Dopuszczalne jest również po uzgodnieniu z operatorem serwisu przesłanie zamówienia faksem, mailem lub tradycyjną pocztą.

6. Operator serwisu zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp, a także wpisu firmy niezgodnej z tematyką serwisu lub dokonywania wpisu przez osobę nie związaną z firmą, której wpis dotyczy bez stosownego umocowania.

7. Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią usługi po stronie operatora serwisu. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego jeśli zamieszczone przez użytkownika informacje we wpisie do katalogu firm, miały na to wpływ.

9. Wpis do katalogu firm następuje z chwilą poprawnego wypełnienia przez użytkownika formularza zamieszczonego w serwisie w dziale polecane firmy a w przypadku zamieszczania wpisu promowanego także po dokonaniu zapłaty za umieszczenie wpisu.

10. W chwili złożenia zamówienia na usługę płatną, użytkownik staję się także zamawiającym.

11. Wszelkie płatności związane z publikacją wpisu do katalogu firm dokonywane są co do zasady wyłącznie poprzez usługę szybkich płatności obsługiwaną przez serwis tpay.com. Odstępstwem od w/w rodzaju płatności jest dodanie wpisu do katalogu firm przez operatora serwisu na zlecenie zamawiającego, złożone drogą mailową, faxem lub listownie. W powyższym przypadku płatność za wpisy premium lub premium plus, dokonana będzie na podstawie przedłożonej przez operatora serwisu fv pro forma. Zamawiający, korzystający z systemu szybkich płatności internetowych tpay, zobligowany jest do akceptacji postanowień regulaminu usługi tpay.com w celu dokonania płatności. Regulaminy usług tpay.com dostępne są na stronie http://tpay.com/regulaminy-i-umowy

12. Należność wynikająca z zamówienia na usługę nie może zostać podzielona na raty.

13. Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. Zamawiający jako potwierdzenie chęci wykupienia usługi składa zamówienie wypełniając odpowiedni formularz dostępny w serwisie i dokonując płatności. Realizacja zamówienia i umieszczenie danych w Katalogu następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia a w przypadku wyboru Płatnej Usługi także po dokonaniu przez Zamawiającego płatności za usługę. Operator serwisu nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej płatnej usługi przed zrealizowaniem płatności przez Zamawiającego

14. Zawartość wpisów katalogu firm dostępna jest bezpłatnie na stronach iSpolka.pl w dziale polecane firmy a dostęp do niej nie wymaga logowania w serwisie.

§ V. OGŁOSZENIA DROBNE:

1. Dział ogłoszenia został podzielony na kategorie główne:
a) Kupię / sprzedam firmę
b) Zakładanie firm
c) Księgowość
d) Prawo
e) Transport
f) Praca
g) Nieruchomości
h) Usługi finansowe
i) Współpraca biznesowa
j) Marketing / IT / PR

2. Ogłoszenia grupowane są według dat publikacji i wykupionej usługi wyróżnienia, przy czym ogłoszenia promowane wyświetlane są na górze listy wybranej kategorii.

3. Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego dodawania ogłoszenia zwykłego i przeglądania wszystkich ogłoszeń dostępnych w serwisie.

4. Ogłoszenia dodawane są na okres wybrany przez użytkownika w chwili dodawania ogłoszenia.

5. Dostępne okresy na jakie ogłoszenie jest dodawane to:
a) 30 dni
b) 60 dni
c) 90 dni

6. Po terminie ujętym w pkt 5, ogłoszenie ulega wygaszeniu i jest automatycznie usuwane z serwisu.

7. W przypadku wyboru opcji wyróżnienia ogłoszenia, wyróżnienie to dostępne jest przez okres 14 dni, na górze listy kategorii w której zostało zamieszczone oraz w module rotacyjnym „polecane” w dolnej części serwisu.

8. Po zakończeniu okresu promowania ogłoszenie staje się ogłoszeniem zwykłym i dostępne jest w serwisie do końca terminu na jaki zostało dodane przez użytkownika, w liście ogłoszeń, w pozycji zgodnej z datą dodania oraz jest usuwane z modułu „polecane”

9. Wszelkie płatności związane z publikacją ogłoszenia wyróżnionego dokonywane są wyłącznie poprzez usługę szybkich płatności obsługiwaną przez serwis tpay.com lub usługę SMS Premium dostarczaną prze serwis tpay.com. W celu dokonania płatności za wyróżnienie ogłoszenia, użytkownik serwisu iSpolka.pl zobligowany jest do akceptacji postanowień regulaminu usług tpay.com w celu dokonania płatności. Regulaminy usług tpay.com dostępne są na stronie http://tpay.com/regulaminy-i-umowy

10. Aby mieć możliwość korzystania z usługi wyróżnienia poprzez opcję „SMS”, użytkownik musi być abonentem dowolnej sieci komórkowej i posiadać aktywny numer telefonu. Operator serwisu iSpolka.pl odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług dostępu SMS będących następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony operatora, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które operator serwisu iSpolka.pl nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto operator serwisu iSpolka.pl nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług dostępu SMS zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:
a) Awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych,
b) Przyczyny o charakterze siły wyższej,
c) Przyczyny, na które operator serwisu nie miał wpływu,
d) Okoliczności powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa,
e) Opóźnienia zawinione przez osoby trzecie.

10.1 Operator serwisu iSpolka.pl nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez użytkowników. Wszelkie skargi oraz problemy związane z użytkowaniem usługi dostępu SMS należy kierować w pierwszej kolejności do operatora  płatności SMS.

11. Treść ogłoszenia dodanego przez użytkownika jest dostępna publicznie i nie wymaga zalogowania się w serwisie w celu jej odczytania.

12. Usunięcie lub edycja ogłoszenia przez użytkownika, możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się przez użytkownika na swoje konto w serwisie.

12.1 Operator serwisu na pisemną prośbę użytkownika, może usunąć ogłoszenie, jednak wyłącznie po poprawnym zweryfikowaniu użytkownika. W przypadku usunięcia ogłoszenia promowanego, wpłacona kwota należna za promowanie ogłoszenia nie jest zwracana użytkownikowi.

13. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne zamieszczanych przez użytkowników ogłoszeń ani za ich treść oraz za błędnie podane dane kontaktowe.

14. Operator serwisu zastrzega możliwość usunięcia ogłoszeń naruszających zasady dobrych obyczajów, regulamin serwisu lub zawierających treści łamiące zapisy prawa, jak i zasady współżycia społecznego, a także godzące w dobre imię osób trzecich w tym firm i instytucji pozarządowych i instytucji rządowych, szerzących nienawiść lub rozpowszechniających treści naruszające zasady współżycia społecznego, zawierających spam i systemy wymiany linków.

§ VI. GIEŁDA SPÓŁEK

1. Serwis iSpolka.pl umożliwia użytkownikom płatne (a w okresach objętych promocją także bezpłatne) dodawanie ofert sprzedaży spółek prawa handlowego i ich udziałów a także promowanie tych ofert.

2. Kategorie w których użytkownik może dodać ofertę sprzedaży, zostały podzielone na grupy:
a) spółki polskie nowe
b) spółki polskie z obrotami
c) spółki polskie zadłużone
d) udziały polskich spółek
e) spółki Cypr
f) spółki Wielka Brytania
g) spółki Słowacja
h) spółki Delaware
i) spółki Seszele
j) spółki Malta
k) spółki Mauritius

3. Oferty sprzedaży, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie ma możliwości dokonania zakupu za pośrednictwem serwisu. Rola serwisu ogranicza się wyłącznie do publikacji ofert sprzedaży zamieszczanych przez użytkowników.

3.1. Serwis umożliwia użytkownikowi zamówienie prezentowanej oferty poprzez przycisk „Kup w serwisie” przy czym zamówienie nie jest jednoznaczne z zakupem spółki lub udziałów a ma jedynie na celu nawiązanie kontaktu ze sprzedawcą.

4. Serwis nie pośredniczy w transakcji kupna – sprzedaży udziałów spółek, pomiędzy sprzedającym a kupującym, a zawarcie transakcji pomiędzy stronami następuje zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa oraz poza serwisem.

5. Użytkownik ma możliwość wystawienia dowolnej ilości ofert w dziale giełda spółek i przeglądania wszystkich ofert dostępnych w serwisie.

6. Oferty sprzedaży zamieszczane przez użytkownika widoczne są dla wszystkich, bez konieczności logowania się w serwisie.

7. Do poprawnego dodania oferty sprzedaży, wymagane jest posiadanie aktywnego konta w serwisie oraz poprawne wypełnienie formularza dostępnego w dziale giełda spółek i dokonanie opłaty aktywacyjnej zamieszczonej w cenniku.
7.1 Tytuł zamieszczonej oferty sprzedaży spółki lub jej udziałów bezwzględnie musi zawierać nazwę tej spółki.

8. Oferty dodawane są na okres wybrany przez użytkownika w chwili dodawania ogłoszenia.

9. Okresy na jakie użytkownik może dodać ofertę to:
a) 30 dni
b) 60 dni
c) 90 dni

10. Po terminie ujętym w pkt 9, oferta ulega wygaszeniu i jest automatycznie usuwana z serwisu.

11. Oferty grupowane są według dat publikacji i wykupionej usługi wyróżnienia, przy czym oferty promowane wyświetlane są na górze listy wybranej kategorii.

12. W przypadku wyboru opcji wyróżnienia oferty, wyróżnienie to dostępne jest przez okres 14 dni, na górze listy kategorii w której zostało zamieszczone oraz w module rotacyjnym „polecane” w dolnej części serwisu, module promowane oferty w rotacyjnym bloku reklamowym po lewej stronie serwisu oraz module rotacyjnym ofert promowanych w dziale giełda spółek.

13. Po zakończeniu okresu promowania oferta promowana staje się ofertą zwykłą i dostępna jest w serwisie do końca terminu na jaki została dodana przez użytkownika, w liście ofert, w pozycji zgodnej z datą dodania oraz jest usuwana z modułu „polecane”, bloku reklamowego oraz module rotacyjnym ofert promowanych w dziale giełda spółek.

14. Wszelkie płatności związane z publikacją oferty wyróżnionej lub zwykłej dokonywane są wyłącznie poprzez usługę szybkich płatności obsługiwaną przez serwis tpay.com lub usługę SMS Premium dostarczaną przez serwis tpay.com. W celu dokonania płatności za wyróżnienie oferty lub aktywację oferty, użytkownik serwisu iSpolka.pl zobligowany jest do akceptacji postanowień regulaminu usług tpay.com w celu dokonania płatności. Regulaminy usług tpay.com dostępne są na stronie http://tpay.com/regulaminy-i-umowy

15. Aby mieć możliwość korzystania z usługi wyróżnienia lub aktywcji oferty poprzez opcję „SMS”, użytkownik musi być abonentem dowolnej sieci komórkowej i posiadać aktywny numer telefonu. Operator serwisu iSpolka.pl odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług dostępu SMS będących następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony operatora, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które operator serwisu iSpolka.pl nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto operator serwisu iSpolka.pl nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług dostępu SMS zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:
a) Awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych,
b) Przyczyny o charakterze siły wyższej,
c) Przyczyny, na które operator serwisu nie miał wpływu,
d) Okoliczności powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa,
e) Opóźnienia zawinione przez osoby trzecie.

16. Operator serwisu iSpolka.pl nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez użytkowników. Wszelkie skargi oraz problemy związane z użytkowaniem usługi dostępu SMS należy kierować w pierwszej kolejności do operatora  płatności SMS.

17. Usunięcie lub edycja oferty przez użytkownika, możliwe są wyłącznie po zalogowaniu się przez użytkownika na swoje konto w serwisie.

18. Operator serwisu na pisemną prośbę użytkownika, może usunąć ofertę, jednak wyłącznie po poprawnym zweryfikowaniu użytkownika. W przypadku usunięcia oferty promowanej, wpłacona kwota należna za promowanie oferty nie jest zwracana użytkownikowi.

19. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne zamieszczanych przez użytkoników ofert ani za ich treść oraz za błędnie podane dane kontaktowe jak i aktualność oferty.

14. Operator serwisu zastrzega możliwość usunięcia ofert naruszających zasady dobrych obyczajów, regulamin serwisu lub zawierających treści łamiące zapisy prawa, jak i zasady współżycia społecznego, a także godzące w dobre imię osób trzecich w tym firm i instytucji pozarządowych i instytucji rządowych, szerzących nienawiść lub rozpowszechniających treści naruszające zasady współżycia społecznego, zawierających spam i systemy wymiany linków.

§ VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI:

1. Operator serwisu przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania serwisu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.

2. Użytkownik serwisu upoważnia operatora serwisu do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora serwisu.

3. Szczegóły dotyczące ochrony prywatności dostępne są na stronie Polityka Prywatności

§ VIII. PRAWA AUTORSKIE:

1. Wszystkie znaki towarowe i loga zamieszczone w serwisie, zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej.

2. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów a ich kopiowanie i powielanie bez zgody autora jest zabronione.

3. Kopiowanie i powielanie informacji, w szczególności artykułów w dziale wiadomości i poradniki, zamieszczonych przez użytkowników serwisu lub operatora serwisu, możliwe jest wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora serwisu.

4. Zawartość serwisu jest wyłączną własnością właściciela serwisu i nie może być kopiowana ani powielana bez pisemnej zgody operatora serwisu.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów par § VIII ze strony użytkownika, operator serwisu ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny na użytkownika, a także zasądzenia odszkodowania w wysokości 300.000 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych).

§ IX. NOTKA PRAWNA:

1. Serwis iSpolka.pl nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w serwisie iSpolka.pl odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

2. Operator serwisu nie odpowiada na przesyłane pytania i prośby o rozwiązanie kwestii związanych z branżą, której dotyczy serwis. Wyrażamy przekonanie, że rozwiązywanie szczegółowych problemów powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.

3. Operator serwisu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym, jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.

§ X. REKLAMACJE:

Wszelkie reklamacje dostarczane są w formie pisemnej zawierającej dokładny opis przedmiotu reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, operator serwisu zobowiązany jest do usunięcia przyczyny reklamacji lub zwrotu wpłaconych należności.

§ XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2016r.

2. Uwagi, zapytania i zgłoszenia prosimy kierować na:

redakcja@ispolka.pl

3. Po zapoznaniu się z powyższym regulaminem, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.