Pozostań z nami

Spółka z o.o.

Prawa i obowiązki korporacyjne udziałowców w spółce z o.o.

Z posiadaniem udziałów w spółce z o.o. wiążą się przeróżne prawa i obowiązki, które wpływają na pozycję wspólnika w spółce. Można wśród nich dokonać podziału na korporacyjne oraz majątkowe. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, jakie konkretnie uprawnienia i powinności mają charakter czysto korporacyjny.

prawa udziałowców

Prawa udziałowców w spółce z o.o.

Jeżeli wykonanie określonego uprawnienia albo wypełnienie obowiązku nie wywołuje bezpośrednio przesunięć majątkowych pomiędzy spółką a wspólnikiem, wówczas należy przyjąć iż takie prawo lub obowiązek ma charakter czysto korporacyjny.

Prawa udziałowców – korporacyjne

Prawa udziałowców umożliwiają wspólnikom współdecydowanie o stosunkach panujących w spółce, jej organizacji i funkcjonowaniu.

Prawo uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników

To bez wątpienia najważniejsze prawo korporacyjne, gdyż zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem uchwałodawczym spółki.

Prawo głosu

Jest to prawo ściśle związane z uprawnieniem do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników. Może być ono wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika. Liczba głosów danego wspólnika odzwierciedla wielkość przypadających na niego udziałów. Zasadniczo, gdy udziały spółki są równe, wówczas na każdy z nich przypada jeden głos. Dopuszczalne jest również uprzywilejowanie takich udziałów poprzez przypisanie im w umowie spółki większej liczby głosów, jednak nie więcej niż trzech. Jeżeli udziały są nierównej wielkości, wtedy nie ma możliwości uprzywilejowania ich głosowo. Na każde 10 zł takich udziałów przypada jeden głos, chyba że wspólnicy uregulują tę kwestię w sposób odrębny.

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.

W niektórych przypadkach wykonywanie prawa głosu przez konkretnego wspólnika jest wyłączone. Dotyczy to głosowania w sprawie:

  • jego odpowiedzialności wobec spółki,
  • udzielenia mu absolutorium ze sprawowania funkcji w organach spółki,
  • sporu między nim a spółką,
  • zwolnienia go z zobowiązania wobec spółki.

Prawo do żądania zwołania zgromadzenia

Wspólnicy, którzy reprezentują co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, posiadają uprawnienie do żądania zwołania przez zarząd nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Ponadto mogą oni domagać się wprowadzenia do porządku obrad konkretnych spraw. W umowie spółki można przyznać to prawo także tym wspólnikom, których udziały łącznie przedstawiają mniej niż 1/10 kapitału zakładowego.

Prawo zaskarżania uchwał

Uprawnienie to wspólnicy mogą realizować na dwa sposoby. Po pierwsze, wspólnik ma możliwość wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników, jeżeli przyczyną jest niezgodność decyzji wspólników z umową spółki albo z dobrymi obyczajami i godzenie w interesy spółki lub podjęcie jej w celu pokrzywdzenia wspólnika. Po drugie, wspólnik może także wnieść pozew o stwierdzenie nieważności uchwały, jeżeli jest ona sprzeczna z ustawą. By jednak skorzystać z tego prawa, musi spełnić jedną z przesłanek wskazanych w art. 250 k.s.h.

Prawo osobistej kontroli

Realizacja tego uprawnienia oznacza w praktyce kontrolę działań zarządu.  Prawo to może polegać na przeglądaniu ksiąg i dokumentów, sporządzaniu na własne potrzeby aktualnego bilansu, żądaniu od zarządu dostarczenia informacji i wyjaśnień o stanie spraw lub żądaniu wyznaczenia przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta finansowego dla zbadania rachunkowości oraz całokształtu działalności spółki.

Księga udziałów w spółce z o.o. i odpowiedzialność za jej brak

Prawo wytoczenia powództwa odszkodowawczego na rzecz spółki

Przysługuje ono wspólnikowi, jeżeli powołane do tego organy spółki nie wystąpią ze stosownym pozwem w ciągu roku od ujawnienia działania wyrządzającego szkodę.

Obowiązki korporacyjne

Podstawowym obowiązkiem niemajątkowym wspólnika, wynikającym z k.s.h. jest zobowiązanie go do lojalnego i uczciwego wykonywania praw wspólnika. Do pozostałych można zaliczyć m.in. rozmaite zakazy prowadzenia działalności konkurencyjnej, a także zakazy posiadania lub nabywania akcji i udziałów spółek konkurencyjnych, nakładane na wspólników postanowieniami umowy spółki. Ponadto umowa może zobowiązywać określonych wspólników do sprawowania  pewnych funkcji w organach spółki.

Przedsiębiorca od dziecka. Już w podstawówce sprzedałem podręczniki i ... i teraz żałuję. Wciąż niespełniony zawodowo perfekcjonista. Publikując nie koloryzuję, piszę jak jest

Popularne