Pozostań z nami

Księgowość i podatki

Aspekty podatkowe podniesienia kapitału zakładowego spółki

W jaki sposób można zmniejszyć koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, od którego wartości oblicza się opłatę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych?

Aspekty podatkowe podniesienia kapitału zakładowego spółki

W sytuacji gdy zgromadzony przez spółkę kapitał jest niewystarczający do prowadzenia działalności gospodarczej, niezbędnym krokiem jest zasilenie przedsiębiorstwa dodatkowymi środkami finansowymi. Istnieje kilka możliwości dokapitalizowania spółki – poprzez podwyższenie kapitału podstawowego z agio, dopłatę czy długoterminową pożyczkę od właścicieli. Niemniej jednak spółki bardzo często decydują się na inne wyjście, jakim jest podwyższenie kapitału zakładowego. Warto zatem przeanalizować konsekwencje podatkowe optymalnego dokapitalizowania spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego.

Jeżeli spółka podwyższy kapitał zakładowy, zapłaci PCC

Kapitał zakładowy określany jest niekiedy jako kapitał założycielski. Ma to związek przede wszystkim z faktem, że stanowi on pierwotny wkład właścicieli wniesiony przy założeniu spółki. Jego wysokość można zmieniać w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa – ta możliwość wykorzystywana jest stosunkowo często. Pamiętać jednak należy, że wartość kapitału musi być spójna z danymi rejestru handlowego, umową spółki oraz statusem jednostki gospodarczej.

Dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie kapitału pociąga za sobą konsekwencje podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wskazują na to jednoznacznie przepisy Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150, dalej: „u.p.c.c.”). Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 u.p.c.c. zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo art. 1 ust. 3 pkt 2 u.p.c.c. wskazuje, że za zmianę umowy spółki uważa się w spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. W tym miejscu warto przeanalizować kwestie związane z podstawą opodatkowania i jej wysokością.

Podstawa opodatkowania i koszty podwyższenia kapitału

Podstawą opodatkowania w przypadku podwyższania kapitału zakładowego jest wartość dokonywanych wkładów, na co wskazuje art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b u.p.c.c. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, dalej: „k.s.h.”). Takie rozwiązanie gwarantuje realność wyceny aportu w odniesieniu do spółki akcyjnej (art. 311–3121 k.s.h.) oraz spółki komandytowo-akcyjnej (art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. w zw. z art. 311–3121 k.s.h.), a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 175 § 1 k.s.h.). Ze względu na to, że w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie ma odniesienia do wartości rynkowej, wycena dokonana przez spółkę nie może być podważana przez organ podatkowy.

Podwyższenie kapitału zakładowego – cele i sposoby

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.c.c. stawka podatku wynosi 0,5%. Istotne dla przedsiębiorstwa jest przede wszystkim określenie przez ustawodawcę terminu obowiązku podatkowego. Powstaje on z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki (art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.c.c.), a zapłata podatku musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 10 ust. 1 u.p.c.c.). Na podstawie art. 6 ust. 9 u.p.c.c. wartość należnego podatku dla organu skarbowego pomniejsza się o koszty związane z procedurą jego podwyższenia, tj. o kwotę taksy notarialnej (wraz z podatkiem od towarów i usług) pobraną przez notariusza oraz opłaty związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawę opodatkowania PCC stanowić będzie zatem wartość wkładów przekazanych na podwyższenie kapitału zakładowego. Natomiast nadwyżka przelana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 stycznia 2013 r., nr IBPBII/1/436-377/12/Asz).

Warto zauważyć, że art. 11 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c. umożliwia uzyskanie zwrotu zapłaconego podatku m.in. w sytuacji, gdy podwyższenie kapitału zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale. Zapewnia to efektywne zwiększanie kapitału spółki, która zagwarantuje obciążenie podatkiem od czynności cywilnoprawnych jedynie rzeczywistego podwyższenia kapitału, potwierdzonego stosownym wpisem w rejestrze przedsiębiorców. Jeżeli podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej, podatek będzie zwracany w całości lub w części.

Czy przychód spółki podwyższającej kapitał zakładowy też podlega opodatkowaniu?

Przychodów otrzymanych przez spółkę na pokrycie kapitału zakładowego nie zalicza się do przychodów podatkowych, co skutkuje tym, że nie są one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Powyższe wywieść należy z art. 12 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”). Stanowi on, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego osoby prawnej.

Do przychodów spółki nie należy zaliczać również kwot i wartości stanowiących agio, a więc nadwyżkę ponad wartość nominalną objętych udziałów lub akcji, otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy spółki (art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT).

Warto rozważyć wszystkie możliwości dokapitalizowania

Podjęcie decyzji o dokapitalizowaniu spółki powinno być bardzo starannie przemyślane i zaplanowane. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem powinny rozważyć różne sposoby dofinansowania spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego jest wszak jedynie jedną z kilku możliwości, którą przewidują przepisy prawa. Warto przyjrzeć się innym sposobom dokapitalizowania spółki np. w sytuacji, kiedy zgromadzone środki finansowe nie są wystarczające do prowadzenia działalności. Analiza finansowa i prawna opisywanego procesu nie może być oderwana od sytuacji prawnej konkretnego przedsiębiorstwa.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikujemy materiały dotyczące przedsiębiorczości, innowacji, technologii, reklamy oraz lifestyle.

Księgowość i podatki

Zatrudniasz pracownika? Poznaj swoje obowiązki i uniknij przykrych konsekwencji braku wiedzy

Jesteś przedsiębiorcą, Twoja firma się rozwija i przyszła pora na zatrudnienie pierwszego pracownika? A może zatrudniasz już kilka osób, ale wciąż nie masz pewności czy wszystko robisz tak jak należy?
Ponieważ niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności (a ta może mieć dotkliwy wymiar finansowy), warto poznać wszystkie obowiązki, jakie niesie ze sobą zatrudnianie pracowników. Zaczynamy od zawarcia umowy o pracę.

Każdy pracodawca zdaje sobie sprawę, że zatrudniając pracownika ma obowiązek zawrzeć z nim umowę o pracę. Ale już niestety nie każdy ma świadomość jakie elementy ta umowa powinna zawierać ani kiedy powinniśmy ją podpisać.

Zgodnie z artykułem 29 Kodeksu Pracy umowę o pracę zawieramy w formie pisemnej. Jeżeli forma pisemna nie została zachowana to pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków. Innymi słowy zawsze pewne elementy muszą być przedstawione pracownikowi na piśmie.

Poza tym każda umowa o pracę musi zawierać kilka innych obowiązkowych elementów:

  • Strony umowy (dane pracodawcy i pracownika),
  • Rodzaj umowy (Wyróżniamy umowy o pracę zawierane na okres próbny, na czas określony lub czas nieokreślony),
  • Datę zawarcia umowy (Uwaga! Każda umowa może zostać zawarta wcześniej, kilka dni lub tygodni przed rozpoczęciem pracy),
  • Rodzaj pracy (Nie mamy obowiązku podawać konkretnego stanowiska, możemy wskazać czynności, do które pracownik będzie wykonywał),
  • Miejsce wykonywania pracy (Może być nim siedziba Pracodawcy, ale nie koniecznie. Wskażmy faktyczne miejsce, gdzie praca będzie wykonywana),
  • Wynagrodzenie za pracę (Pamiętajmy o najniższym wynagrodzeniu, określonym odrębnymi przepisami. W roku 2017 wynosi ono 2.000 zł brutto przy zatrudnieniu pracownika na cały etat. W 2018 roku wzrośnie do 2.100 zł brutto),
  • Wymiar czasu pracy (Możemy zatrudnić pracownika na pełen etat lub dowolną jego część, np.  ¾, ½),
  • Termin rozpoczęcia pracy (Jeżeli termin ten nie zostanie podany to zgodnie z przepisami stosunek pracy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy).

Poza zawarciem umowy Pracodawca ma cały szereg innych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników – formalności związane z ZUS, założeniem akt osobowych, szkoleniami bhp czy badaniami lekarskimi. O tym wszystkim w kolejnych artykułach.

Koniecznie przeczytaj: Zmiany w kodeksie karnym – przedsiębiorca może stracić firmę i majątek

Czytaj więcej

Księgowość i podatki

Big data w służbie fiskusa: czas na globalny urząd skarbowy?

Fiskus staje się coraz bardziej cyfrowy i dysponuje coraz liczniejszymi narzędziami IT do kontrolowania rozliczeń podatkowych. Zdaniem firmy doradczej Deloitte dzięki technologiom IT, w tym analityce big data oraz możliwości odbierania i przetwarzania znacznych ilości danych podatników, rządy coraz skuteczniej będą radziły sobie z poborem podatków-. Sprzyja temu globalny trend ujednolicania rozliczeń podatkowych widoczny chociażby w postaci standardu SAF-T. Czy może zatem nadszedł czas globalnej rewolucji informatycznej w podatkach?

Big data w służbie fiskusa

Kryzys finansowy wstrząsnął światową gospodarką i wywołał falę ekonomicznego nacjonalizmu. Na celowniku rządów znalazły się firmy, które wykorzystują prawne i księgowe mechanizmy, by przenosić zyski do innych krajów i unikać płacenia podatków. Globalne straty wywołane tym procederem mogą sięgać nawet 240 mld dolarów rocznie. Wg raportu Deloitte „Trendy 2017: analiza danych podatkowych”, big data, czyli przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym, wyrównuje szanse fiskusa w walce z luką podatkową. Jednocześnie przyspiesza globalny trend ujednolicania sprawozdawczości finansowej i zmienia kształt branży doradztwa podatkowego.

Od ponad dekady międzynarodowe organizacje gospodarcze (OECD, MFW) promują upraszczanie
i ujednolicanie rozliczeń podatkowych. Zwiększa to przejrzystość transakcji, ułatwia firmom prowadzenie dokumentacji finansowej i pomaga optymalizować koszty działalności gospodarczej. Już w 2005 r. OECD zarekomendowała jednolity, międzynarodowy standard rozliczeń podatkowych, tzw. SAF-T (Standard Audit File for Tax). Wiele krajów europejskich wprowadza SAF-T, również Polska zainspirowała się nim , wprowadzając swój model raportowania danych na poziomie transakcyjnym. Od połowy 2016 r. funkcjonuje tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Ułatwia on organom analizę sytuacji podatkowej firm, wedle informacji z Ministerstwa Finansów, poprawia także ściągalność VAT. Pierwsze efekty już są – Od początku lipca 2016 r. do kwietnia 2017 r.  urzędy przeprowadziły i zakończyły łącznie 7 530 czynności sprawdzających, a 3 458 czynności pozostaje w toku – podkreśla Ernest Frankowski, Partner w zespole Tax Management Consulting w Deloitte (Deloitte).

W przypadku podatków bezpośrednich, w 2015 r. OECD przygotowała plan walki z nieuczciwym przenoszeniem zysków do innych krajów, by w ten sposób uniknąć bądź obniżyć obciążenia podatkowe (tzw. BEPS – Base Erosion and Profit Shifting). Zakłada on m.in. przekazywanie organom podatkowym danych o transakcjach między powiązanymi podmiotami działającymi w różnych krajach, czyli Country by Country Reporting (CbCR). Dzięki potężnym narzędziom informatycznym, można całościowo analizować przepływy finansowe w firmach, które działają w skali międzynarodowej. W konsekwencji, siły między korporacjami a fiskusem są coraz bardziej wyrównane – mówi Rafał Sadowski, Partner w zespole Cen Transferowych w Deloitte

Zmiany technologiczne i prawne wywołają rewolucję w doradztwie podatkowym. Zacierać się będzie różnica między biurami rachunkowymi, wydawcami publikacji i komentarzy prawnych oraz firmami informatycznymi tworzącymi aplikacje do rozliczania podatków. Doradcy podatkowi wykorzystują nowoczesne oprogramowanie do poszerzania swojej oferty o usługi oparte na analizie danych i wdrożeniach systemów.

Firmy oferujące rozwiązania informatyczne do rozliczania podatków realizują natomiast projekty (np. systemy specjalistycznych wyszukiwarek informacji i komentarzy prawnych), które pozwalają im wchodzić na teren zajęty dotychczas przez wydawców. Z kolei wydawcy i twórcy oprogramowania, dzięki narzędziom teleinformatycznym, rozwijają kompetencje doradcze by wkroczyć na rynek doradztwa podatkowego. Już teraz doradca podatkowy musi być na bieżąco z trendami technologicznymi, które wspomagają zaawansowaną analizę danych i wdrażać je u swoich klientów.  Dzięki temu będzie dla nich wsparciem w konfliktowych kontaktach z fiskusem, a docelowo pomoże takim sytuacjom zapobiegać – mówi Ernest Frankowski (Deloitte)

Kognitywne technologie pomagają specjalistom podatkowym przeszukiwać ogromne ilości aktów prawnych, obszerne orzecznictwo i praktykę organów podatkowych. Pozwalają również pozyskać dane
z umów i innych dokumentów i na tej podstawie poprawnie rozliczać podatki. W najbliższym czasie komputerowa analiza danych podatkowych sprawi, że człowiek będzie coraz częściej zastępowany przez sztuczną inteligencję. Systemy takie będą błyskawicznie przeszukiwać bazy danych podatkowych i prawnych, by udzielać wskazówek i porad dotyczących rozliczeń z fiskusem. Im więcej analizowanych informacji, tym bardziej trafne będą wyniki wyszukiwania. W ten sposób systemy te będą samodzielnie uczyć się, ograniczając tym samym udział człowieka – zauważa Ernest Frankowski (Deloitte)

Rozbudowujące się systemy informatyczne coraz sprawniej „uczą się” komunikować ze sobą. Przez HMCR (brytyjski urząd podatkowy) przechodzi obecnie 2/3 rządowych transakcji (ponad 1,24 mld operacji finansowych). W Estonii można głosować, składać deklaracje podatkowe i uzyskiwać recepty na leki za pośrednictwem jednej strony internetowej. W Ameryce Łacińskiej obowiązują już e-faktury oraz miesięczne e-deklaracje. Indie zreformowały podatek od towarów i usług. Niezależni analitycy porównują dane od przedsiębiorców, a na ich podstawie organy podatkowe tworzą ranking firm pod kątem przestrzegania przepisów podatkowych. Im wyższa pozycja w rankingu tym mniejsze ryzyko kontroli skarbowej.

Nowe źródła informacji w połączeniu z analizą danych podatkowych pozwalają fiskusowi sprawniej ocenić ryzyko i lepiej selekcjonować potencjalne podmioty do kontroli podatkowej. Szybko zmieniające się technologie zmuszają firmy, służby podatkowe i doradców do stawienia czoła nowym wymaganiom. Globalna przebudowa systemu podatkowego będzie charakteryzować się większą przejrzystością, zmianami w systemach podatkowych i bliższą współpracą między organami podatkowymi w ramach inicjatyw OECD, G20, EU i Światowej Organizacji Celnej. Wpłynie to na przeobrażenie kontaktów pomiędzy organami skarbowymi a podatnikami – wskazuje Krzysztof Wilk, Dyrektor w zespole ds. VAT w Deloitte

Dlatego, patrząc globalnie, warto zwrócić uwagę na postęp, jaki dokonał się w niektórych gospodarkach. Wskazuje to bowiem na prawdopodobny kierunek globalnej ewolucji systemów podatkowych w nadchodzących latach.

Opracował MK

Czytaj więcej

Księgowość i podatki

Spółka na Mauritiusie, dlaczego warto ją założyć?

Interesującym i opłacalnym rozwiązaniem może być przeniesienie części działalności gospodarczej do kraju, w którym są stosunkowo niskie podatki, jednocześnie gwarantującego poufność i stabilność prowadzenia firmy. Jednym z bardziej atrakcyjnych pod tym względem państw jest Republika Mauritiusu.

spółka na Mauritiusie

Jak to działa?

Raj podatkowy oferuje zapłacenie niskiego podatku albo w ogóle jego uniknięcie, dzięki czemu zwiększa swoją atrakcyjność gospodarczą i pozyskuje zagranicznych inwestorów. Z punktu widzenia możliwych do osiągnięcia korzyści podatkowych o potencjale gospodarczym kraju świadczy nie tylko sytuacja makroekonomiczna państwa, ale również bezpieczeństwo lokowanego w nim kapitału, poufność prowadzonych transakcji czy łatwość w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dlaczego Mauritius?

Mauritius jest państwem o stabilnym wzroście gospodarczym. Jest to konsekwencja gruntownej reformy gospodarki narodowej polegającej na zdywersyfikowaniu źródeł dochodów w oparciu o przemysł lekki, finanse i turystykę. Solidne regulacje gospodarcze i zachowawcza polityka bankowa pozwoliły temu państwu złagodzić negatywne skutki globalnego krachu finansowego lat 2008–2009. W latach 2010–2013 PKB wzrastało w przyzwoitym tempie 3–4% rok po roku. W ostatnich latach Mauritius stał się głównym ośrodkiem regionu, mającym znaczenie dla handlu i inwestycji oraz usług finansowych i turystycznych. Wyspiarski kraj uchodzi za oazę przyjaznego biznesu, z liberalnymi przepisami gospodarczymi i podatkowymi.

Malta jako raj podatkowy. Optymalne wakacje dla Twojej spółki

Ten status Mauritiusu potwierdza jego niekwestionowana pozycja w rankingach oceniających gospodarki całego świata – Bank Światowy w 2016 r. sklasyfikował Mauritius na 1. miejscu wśród państw Afryki i na 32. lokacie na świecie w dziedzinie łatwości prowadzenia działalności gospodarczej; według Indeksu Wolności Ekonomicznej Heritage Foundation, Mauritius zajmuje 8. miejsce pośród 178 klasyfikowanych krajów w rankingu wolnorynkowych gospodarek świata (dla porównania Polska zajmuje 50. miejsce).

Preferencje podatkowe

Prawo spółek handlowych oraz przepisy podatkowe na Mauritiusie zapewniają praktyczne centrum finansowe offshore specjalizujące się w zakładaniu firm przez podmioty zewnętrzne z kapitałem zagranicznym. Porządek prawny Mauritiusu spełnia międzynarodowe standardy dotyczące badania praktyk prania brudnych pieniędzy oraz zwalczania prób finansowania terroryzmu. Prawo Mauritiusu reguluje dwie kategorie spółek (tzw. Global Business Companies – GBC), których prowadzenie pozwala na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych.

Pierwszą z nich jest GBC1 – spółka, która jest rezydentem podatkowym Mauritiusu dla celów podatkowych i płaci na Mauritiusie podatek w wysokości 3%. Posiadanie rezydencji podatkowej Mauritiusu umożliwia takiej spółce korzystanie z preferencji wynikających z zawartych przez Mauritius umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (ważne: Mauritius nie podpisał umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w Polsce). Obowiązki wynikające z prowadzenia działalności w ramach GBC1 wymuszają na przedsiębiorcy uwiarygodnienie rezydentury spółki m.in. poprzez zarządzanie spółką na terenie Mauritiusu oraz prowadzenie rachunku bankowego i księgowości spółki.

Republika Seszeli czyli optymalne wakacje w podatkowym raju

Z kolei GBC2 to spółka, która nie jest rezydentem podatkowym Mauritiusu dla celów podatkowych. W konsekwencji nie jest ona zobowiązana do wypełniania zeznań podatkowych oraz poddawania kont kontroli w formie audytu. Jednym z obowiązków GBC2 jest natomiast składanie Komisji Usług Finansowych corocznego sprawozdania finansowego. Prowadzenie działalności w tej formie wyklucza świadczenie usług z zakresu bankowości, usług finansowych, ubezpieczeń czy pozyskiwania kapitału publicznego. Restrykcje dotyczą również obowiązku wyrażenia kapitału zakładowego w walucie zagranicznej. Spółka GBC2 nie może prowadzić transakcji z obywatelami Mauritiusu ani posiadać nieruchomości na terytorium kraju.

Opinię azylu podatkowego Mauritius zawdzięcza głównie wysokiemu poziomowi ochrony poufnych informacji nt. udziałowców spółek i dużym ograniczeniom w zakresie wymiany informacji z innymi administracjami podatkowymi. Z tego właśnie powodu OECD cały czas wymienia Mauritius wśród państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, jednakże zasadniczym atutem tego kraju jest to, że – inaczej niż w większości egzotycznych jurysdykcji podatkowych – cudzoziemcy mogą w nim łatwo i poufnie zarejestrować spółkę, a obowiązujące ich wymogi rachunkowe i sprawozdawcze są minimalne. Niemniej jednak przeniesienie działalności gospodarczej na Mauritius zaleca się powierzyć profesjonalnym doradcom podatkowym specjalizującym się w międzynarodowej optymalizacji podatkowej.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec
Opracowała AN

Czytaj więcej

POLECANE

Marketing i sprzedaż1 miesiąc temu

Dlaczego warto inwestować w organizacje wydarzeń?

Powiedzmy sobie wprost. Żadna inwestycja w social media, e-mail marketing czy nieustanne i przestarzałe zaśmiecanie potencjalnego konsumenta ulotkami nie jest...

wiadomosci7 miesięcy temu

Limity i ograniczenia na Instagramie – poradnik dla początkujących

Masz nowe konto na Intagramie, ale Twoje posty finalnie nie wyglądają tak jak miały? Być może winę ponoszą limity, do...

Kariera i rozwój8 miesięcy temu

Nauka potocznego słownictwa w języku obcym

Czy zdarza ci się myśleć, że znasz jakiś język obcy, a gdy rozmawiasz z rodzimym użytkownikiem danego kraju, okazuje się,...

Kariera i rozwój8 miesięcy temu

Zadania, które wykona za Ciebie wirtualna asystentka

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes, prędzej czy później nadejdzie moment, w którym ilość obowiązków i zadań do wykonania zacznie Cię...

Praca8 miesięcy temu

4 typy pracowników, na których trzeba uważać

Dobry pracownik jest dla przedsiębiorcy najcenniejszym elementem biznesu, dlatego znalezienie odpowiedniej osoby bywa czasochłonne i zdarza się, że na pozór...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Marketplace od Facebook konkurencją dla Allegro?

Marketplace to platforma sprzedażowa na Facebooku. Od dawna dostępna jest za granicą, ale w Polsce pojawiła się dopiero kilka dni...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Tom Hanks pokochał polskiego malucha

Od jakiegoś czasu media donosiły, że znany aktor, Tom Hanks, pochwalił się w sieci żartobliwym zdjęciem z Fiatem 126p. Tę...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Metoda na znikających followersów na Instagramie

Osoby, które nie znają instagramowej społeczności i zasad funkcjonowania w tym serwisie, mogą być zdziwione, że w ciągu jednej nocy...

Marketing i sprzedaż8 miesięcy temu

Instagram – jak zdobyć followersów?

Instagram rośnie w siłę i zrzesza coraz więcej użytkowników. Poznaj sposób na to, by szybko i skutecznie zbudować bazę potencjalnych...

Zdrowie8 miesięcy temu

Firmowe mikołajki – jak nie popełnić gafy?

W wielu przedsiębiorstwach rokrocznie organizowane są firmowe mikołajki. Bardzo często tradycja wiąże się z losowaniem jednej osoby z firmy i...

Popularne